Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: między europeizacją a lokalnością

Roman Budzinowski
2014 Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny  
Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: międZy europeiZacją a lokalnością I Zagadnienia funkcjonalności prawa, zarówno w odniesieniu do całego systemu, jak i jego poszczególnych gałęzi czy dziedzin, należą do istotnych i wymagają badań. Formułowane zaś w tym zakresie oceny i wnioski mogą przyczynić się do tworzenia "dobrego" prawa, zwiększenia jego skuteczności w osiąganiu zakładanych celów czy zmniejszenia kosztów. To stwierdzenie należy odnieść zwłaszcza do prawa rolnego nie tylko ze
more » ... nie tylko ze względu na swoistość rolnictwa jako działu wytwarzania i jego miejsce w gospodarce narodowej, lecz także zasadnicze zmiany legislacji rolnej na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat związane z różnymi etapami rozwoju prawa i gospodarki, a w okresie ostatnich dziesięciu lat -z objęciem polskiego rolnictwa mechanizmami wspólnej polityki rolnej. W takim ujęciu wyznaczona tytułem tematyka badawcza nie była przedmiotem całościowego, choćby ogólnego, opracowania, aczkolwiek na wiele kwestii (zwłaszcza na różne przejawy dysfunkcjonalności niektórych regulacji prawnych) została już zwrócona uwaga 1 . Ten aspekt prawa rolnego stał się przedmiotem odrębnych rozważań, ale tylko w odniesieniu do okresu transformacji gospodarki 2 . Ustalenia tam zawarte odnoszą się jedynie do pewnego etapu rozwoju prawa rolnego w warunkach nowego ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego. Oczywiście należy do nich sięgnąć, mogą one stanowić doskonały punkt wyjścia oceny minionego ćwierćwiecza, ale problem funkcjonalności prawa rolnego jest znacznie szerszy. Z pewnością nie można go dzisiaj sprowadzić jedynie do odpowiedzi na pytanie, czy normy lub insty-1 Można tu wymienić, dla przykładu: A. Lichorowicz, Stowarzyszenie Polski z EWG a polskie ustawodawstwo rolne, "Państwo i Prawo" 1992, z. 9, s. 50 i n.; A. Jurcewicz, Prawo rolne w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, "Studia Iuridica Agraria" 1, 2000, s. 99 i n.; S. Prutis, Instrumenty prawne polityki strukturalnej w rolnictwie (dysfunkcje i bariery), "Studia Iuridica Agraria" 3, 2003, s. 193 i n.; P. Czechowski, Proces dostosowywania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2001; B. Jankowski, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 -ocena efektywności realizacji polityki strukturalnej, "Studia Iuridica Agraria" 7, 2009, s. 204 i n. 2 Zob. R. Budzinowski, Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego w okresie transformacji gospodarki, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1995, z. 1, s. 7 i n.
doi:10.14746/rpeis.2014.76.2.18 fatcat:p4zle6j7xncw7dcppl3wn7traa