Going towards the sun – a case study of posttraumatic growth in a patient with prostate cancer
Iść w stronę słońca – opis przypadku wzrostu potraumatycznego u pacjenta z nowotworem prostaty

Anna Ćwiklińska, Grażyna Domanowska, Elżbieta Greszta
2018 Psychoonkologia  
Streszczenie Artykuł zawiera opis przypadku pacjenta z nowotworem prostaty od momentu diagnozy do czasu kolejnego rzutu choroby. Celem pracy jest przedstawienie pozytywnych zmian zachodzących w człowieku w sytuacjach kryzysowych, jakimi są choroby nowotworowe. Autorki wskazują szeroki zakres pozytywnych zmian, które zaszły w osobowości i w życiu pacjenta po traumie wynikającej z konfrontacji z chorobą nowotworową. Opis ukazuje dynamikę zmian w przebiegu choroby nowotworowej i tłumaczy
more » ... tłumaczy poszczególne zjawiska. Zwrócono także uwagę na trudności związane z nazewnictwem i rozumieniem mechanizmów tych zmian. Przeprowadzono krótką analizę obserwowanego zjawiska, traktowanego zarówno jako wynik wzrostu potraumatycznego, jak i jako efekt strategii radzenia sobie ze stresem lub poznawczej adaptacji do choroby. Do badań psychologicznych zastosowano kwestionariusze KOS, PTGI, Mini-MAC, AIS, STAI, BDI, IZZ, SWLS. Abstract The article contains a description of a case of a patient with prostate cancer from the time of diagnosis untill the next cancer spread. The aim is to show positive changes in people in critical situation, such as cancer. The authors show a wide range of positive changes in personality as well as the patient's life after traumatic confrontation with cancer illness. The case report shows the dynamics of changes in the process of malignant disease and explains individual phenomena. It also brings up the difficulties with naming and understanding of the mechanism of these changes. A short analysis was made, treated both as a result of posttraumatic growth and as a result of strategies for coping with stress or cognitive adaptation to the illness. For the psychological research the following questionnaires were used: KOS, PTGI, Mini-MAC, AIS, STAI, BDI, IZZ, SWLS. Słowa kluczowe: wzrost potraumatyczny, radzenie sobie ze stresem oparte na znaczeniu, adaptacja poznawcza do choroby.
doi:10.5114/pson.2018.82622 fatcat:vt36wbvoszbxxcz56tmhb4jr4e