İntrakranial anevrizma cerrahisi sonuçları: tek merkez deneyimi

Murat Ulutaş
2016 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  
Öz Purpose: Intracranial aneurysms are the most common reason of the subarachnoid hemorrhages and cause significant rate of morbidity and mortality. In this article, we aimed to share the results of our intracranial aneurysm surgery. Material and Methods: The results have been obtained by scanning the data of the patients who operated or treated by the reason of SAH and intracranial aneurysm, in our hospital between the years 2003 and 2015. Results: The 344 subarachnoid hemorrhage cases
more » ... to Sanko University Konukoglu Hospital and 313 intracranial aneurysms were identified on 270 (78.5%) cases and 311 aneurysms were surgically clipped. There were single aneurysm on 232 (85.9%) and multiple aneurysms on 38 (14.1%) cases. Clinically vasospasm occurred in 19.6% of cases. There was a strong correlation between Hunt and Hess grade on admission and vasospasm development. The mortality of single and multiple aneurysm were 12.5% and 26.5% respectively. The overall mortality and morbidity rates were 14.4% and 21.5% respectively . Conclusion: Multiple aneurysms, poor grade and intracerebral hematomas are poor prognostic factors. The patients who have subarachnoid hemorrhage should be monitored by an experienced team of neurosurgery and intensive care and should be operated on as soon as possible because of rehemorrhage risk. The surgical clipping as a gold standard is still an affective and successful method. Amaç: İntrakranial anevrizmalar travma dışında en sık subaraknoid kanamaya neden olan patolojidir ve önemli morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Bu makale ile tek merkezde yapılan anevrizma cerrahisi sonuçlarımızı paylaşmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 2003-2015 yılları arasında Sanko Universitesi Konukoğlu hastanesinde tedavi edilen subaraknoid kanama ve intrakranial anevrizma nedeniyle opere edilen olgularının bilgileri taranarak sonuçlar elde edilmiştir Bulgular: Kliniğimize başvuran 344 subaraknoid kanama olgusunun 270 (%78.5)'inde toplam 313 intrakranial anevrizma tespit edildi ve toplam 311 anevrizma cerrahi olarak kliplendi. Tek anevrizmalı 232 (%85.9), multipl anevrizmalı 38 (%14.1) olgu saptandı. Başvuru Hunt ve Hess evre ile vazospazm gelişmesi arasında anlamlı ilişki olduğu saptandı. Olguların %19.6'sinde klinik vazospazm gelişti ve genel mortalite %14.4, morbidite %21.5 oranında idi. Sonuç: Çoklu anevrizma ve intraserebral hematom varlığı ile yüksek Hunt ve Hess evre ile başvuru, sonucu etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu olgular tecrübeli nöroşirurji ve yoğun bakım ekibi ile takip edilmeli, tekrar kanama riski nedeni ile mümkün olan en kısa sürede opere edilmelidir. Altın standart olarak yerini koruyan cerrahi klipleme tedavide halen etkili ve başarılı bir yöntemdir.
doi:10.17826/cutf.254232 fatcat:3elp2qiyrbh2neeuwhrmwctwd4