Aktywność zawodowa osób 50+ w Polsce w aspekcie stanu ich zdrowia

Elżbieta Łastowiecka-Moras, Joanna Bugajska
2015 Occupational Safety – Science and Practice  
Wstêp obserwuje siê systematyczny wzrost udzia³u w populacji ogólnej osób starszych. Sytuacja ta wynika z dwóch podstawowych zjawisk: zmniejszania siê liczby urodzeñ oraz wyd³utrwania ¿ycia wp³ywa, w ró¿nym stopniu, wiele czynników. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹: cechy genetyczne, warunki bytowe, styl ¿ycia, Coraz wiêcej mówi siê o osobach starszych wieku, wyznaczaj¹c¹ stopniowe obni¿anie -Motywacje do kontynuowania pracy "dorobienia" do emerytury, przyzwyczajenie do rytmu, jaki wyznacza³a
more » ... , jaki wyznacza³a przez ca³e ¿ycie zatrudnienia osób starszych w naszym kraju jest niski, szczególnie w porównaniu z danymi pochodz¹cymi z innych pañstw europejskich. Jak pokazano w tabeli 1., w IV kwartale 2012 r. aktywna zawodowo by³a w Polsce co 2. osoba w wieku 50 -64 lata -wspó³czynnik wyniós³ 54% i by³ tylko nieznacznie ni¿szy ogó³em, tj. w wieku 15 lat i wiêcej (56%). Gorzej przedstawia³y siê wyniki w stosunku do osób ze starszej grupy: 55 -64 lata. Wed³ug danych Eurostatu, w tej kategorii wiekowej wspó³czynnik zatrudnienia w Polsce wynosi³ zawodowej, dochodzi do znacznego zwiêkszenia absencji chorobowej spowodowanej tymi The problems of the occupational activity of older people are increasingly considered both in tive depend on many factors, primarily their health. The incidence of health problems, including cardiovascular, respiratory and musculoskeletal diseases, and hormonal and metabolic disorders increase at this stage of life. Statistics show that at 50, i.e., even at full occupational activity, there workers in a special situation.
doi:10.5604/01377043.1214414 fatcat:arej5lp5uvbenoac6jugo45eq4