ОСОБЛИВСТІ СТАНОВЛЕННЯ БАЯННО-АКОРДЕОННОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАКАРПАТТІ (ТЕНДЕНЦІЇ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ)

Владислав КНЯЗЄВ
2020 Humanities science current issues  
Розвиток баянно-акордеонного мистецтва потребує глибокого висвітлення, осмислення та всебічного аналізу процесів, які відбуваються не тільки у визнаних академічних центрах, але й у регіональних осередках. В цьому контексті розвиток баянно-акордеонного мистецтва Закарпаття потребує вивчення та узагальнення. Аналіз досліджень. У сучасних наукових дослідженнях розвиток баянно-акордеонного мистецтва на Закарпатті висвітлюється дотично та опосередковано. Спеціальних наукових розвідок, присвячених
more » ... док, присвячених цій тематиці, фактично немає, що певною мірою зумовлює новизну та актуальність цього дослідження. Мета статті полягає у висвітленні та узагальненні процесів розвитку і функціонування баянно-акордеонного мистецтва на Закарпатті у другій половині ХХ -початку ХХІ століття. Виклад основного матеріалу. До середини 40-х рр. ХХ ст. на Закарпатті не було централізованої музичної освіти, та не викладалась гра на баяні-акордеоні. Починаючи з 50-х рр. розпочинається новий етап у розвитку музичної культури краю, який характеризується її значною професіоналізацією. У статті висвітлено діяльність засновників професійної фахової академічної освіти на баяні-акордеоні в Закарпатті -П. Терещенка та І. Мартона. Вони не тільки започаткували навчання на цих інструментах в області, але і виховали перше покоління викладачів та виконавців по класу баяна-акордеона. Починаючи із середини 1940-х рр. ХХ ст. в області відкриваються музичні школи. В середині 1970-х рр. їх уже було біля 35, і фактично в кожній з них було започатковано класи баяна-акордеона. Найбільші конкурсні відбори учнів на ці інструменти були у 1960-70 рр. Починаючи від 1990-х рр. спостерігається тенденція до спаду популярності баяна-акордеона у музичних школах краю. Зазначається, що ключовим чинником для розвитку народно-інструментального мистецтва Закарпаття стало започаткування класів баяна-акордеона в Ужгородському державному музичному училищі. У діяльності цього навчального закладу значний розвиток отримало не тільки сольне, але й ансамблеве та оркестрове виконавство в різноманітних інструментальних складах, за участю баяна-акордеона. Після здобуття Україною незалежності було засновано значну кількість різноманітних конкурсів, де регулярно беруть участь виконавці із Закарпатської області. Особливе збільшення кількості учасників, як в сольній, так і ансамблевій номінаціях, від мистецьких навчальних закладів регіону на фахових конкурсних змаганнях спостерігається у 2000-2015 рр. На наш час на Закарпатті функціонують чотири мистецьких навчальні заклади системи Міністерства культури та Міністерства освіти і науки України: Ужгородський музичний коледж ім. Д. Задора, Ужгородський інститут культури і мистецтв, Мукачівський педагогічний коледж та Мукачівський державний університет (педагогічний факультет), у яких викладають гру на баяні-акордеоні. Ключові слова: Закарпаття, баянно-акордеонне мистецтво, народно-інструментальне виконавство, музичні навчальні заклади, професійно-фахова освіта. The development of button accordion music art needs a profound study and a comprehensive analysis not only of the processes occuring in the renowned academic centres but also of the achievements at the regional level. In this context, the development of button accordion music art in the Transcarpathian Region needs to be researched and generalized. Князєв В. Особливстi становлення баянно-акордеонного мистецтва на Закарпаттi... Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 28, том 5, 2020 110 Мистецтвознавство Analysis of the available studies. The contemporary studies address the development of button accordion music art in the Transcarpathian Region only indirectly. There are no specific research publications dedicated to this particular topic, which accounts for the novelty and topicality of this research. The article aims at revealing and generalizing the processes of development and functioning of button accordion music art in the Transcarpathian Region in the second half of the 20 th century and the beginning of the 21 st century. Account of the main material. Before the mid-40s of the 20 th century, there was no centralized music education in the Transcarpathian Region and playing the accordion and the button accordion was not taught. In the 50s, a new stage in the development of the region's musical culture began and it was characterized by significant professionalization of music. Professional academic accordion and button accordion education in the Transcarpathian Region was founded by P. Tereshchenko and I. Marton. They were not only the first to start teaching playing these instruments in the region but also brought up the first generation of accordion and button accordion teachers and performers. In the mid-40s of the 20 th century, the first music schools were opened in the region. By the mid-70s, there were about 35 of them already and practically each of them had accordion and button accordion classes. The most competitive admission of students to these classes was in the 1960-70s. Since the 1990s, there has been a trend of decrease in the popularity of the accordion and the button accordion in the region's music schools. The key factor in the development of instrumental and folk music in the Transcarpathian Region was the opening of accordion and button accordion classes at Uzhgorod State Music School. This school promoted the development of both solo and ensemble/orchestra performance with various sets of instruments, including an accordion / button accordion. After Ukraine had gained its independence, a significant number of various contests were founded, with regular participation of performers from the Transcarpathian Region. The number of professional contestants from Transcarpathian music schools, both in the solo and the ensemble/orchestra categories, especially increased in the period from 2000 to 2015. At present, in the Transcarpathian Region, there are four educational institutions within the system
doi:10.24919/2308-4863.5/28.208903 fatcat:wqi2ekujdjf25c2hpm3vazje7i