Maritime liens in case of shipowner's bancruptcy

Svetislav Jankovic
2016 Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu  
ПРИВИЛЕГИЈЕ НА БРОДУ У СИТУАЦИЈИ СТЕЧАЈА БРОДОВЛАСНИКА У чланку се уочава недостатак правне уређености везе стечајног и пловидбеног права која се нарочито испољава у случају стечаја бродовласника чији брод је оптерећен привилегијама. У тој ситуацији јавља се проблем ком праву дати предност у примени -стечајном или пловидбеном, с обзиром на то да и једно и друго садрже различита правила намирења из продајне вредности дужникове имовине. Једновремена примена ових правила је немогућа, па је
more » ... гућа, па је неопходно утврдити редослед намирења стечајних и пловидбених поверилаца када је предмет намирења (брод) недовољан за потпуно намирење свих поверилаца. У том случају, аутор се залаже за примену пловидбеног права. Разлог давања предности овој грани права објашњава се чињеницом да стицалац привилегије на броду, најчешће, не може да зна да је над власником конкретног брода отворен поступак стечаја, а још мање да се налази у предстечајном стању, па би, сходно томе, требало да се намирује мимо стечајног поступка и његових правила. Кључне речи: Привилегије на броду. -Пловидбено право. -Стечајно право. -Редослед намирења. -Разлучни и заложни повериоци. * Аутор је асистент Правног факултета у Београду, jankovic@ius.ac.bg.rs 1 Пловидбеним правом се, за сврхе овог истраживања, обухватају ваздухопловно право и право поморске и унутрашње пловидбе. То се чини из разлога истоветности правног положаја средстава превоза у овим гранама саобраћајног права, а пре свега са становишта стварноправног уређења бродова и ваздухоплова. У по-
doi:10.5937/analipfb1601196j fatcat:sjm6yndk4bervdrdxbowfu5r5i