The Evaluation of the Efficacy of Different Treatment Methods for Virulent Footrot in Sheep
Koyunlarda Piyeten Hastalığında Farklı Tedavi Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Birkan KARSLI, Ertuğrul ELMA
2015 Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences  
P iyeten, koyunlarda sıklıkla karşılaşılan, ayağın interdijital bölgesinde deri, "corium ungulae", "corium coronarium" ve tırnak kapsulasının bulaşıcı, enfeksiyöz, nekrotik karakterdeki özel bir hastalığıdır. 1 ,2 Piyetenli hayvanlarda kilo kaybı, üretimden erken çıkma, süt veriminde azalma ve infertilite şekillenmekte, sağaltım giderleri artmakta ve yüksek boyutlarda ekonomik kayıp oluşmaktadır. 3 Turkiye Klinikleri J Vet Sci 2015;6(2) 39 Koyunlarda Piyeten Hastalığında Farklı Tedavi
more » ... lı Tedavi Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ö ÖZ ZE ET T A Am ma aç ç: : Bu çalışmada, piyeten hastalığında farklı tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi ve bu tedavi yöntemlerinin antioksidan, enzim ve lipid peroksidasyonu üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em ml le er r: : Çalışma materyalini farklı sürülerdeki hastalıklı 100 koyun ile klinik olarak sağlıklı 20 koyun (kontrol grubu) oluşturdu. Kontrol grubu ve piyeten hastalığı bulunan hayvanlardan kan örnekleri alındı ve antioksidan enzim ve lipid peroksidasyonu düzeyleri belirlendi. Hastalığın sağaltımında parenteral olarak oksitetrasiklin, spiramisin ve vitamin E, lokal olarak çinko-sülfat ayak banyosu kullanıldı. B Bu ul lg gu ul la ar r: : Ağıllarda kapasitesinden fazla hayvan bulunduğu (bir hayvan için 0,60 m 2 ) zeminin ıslak, çamur ve nemli olduğu, fonksiyonel tırnak kesiminin yapılmadığı görüldü. Özellikle Kasım ve Mayıs ayları arasında hastalığı görülme oranında da artış tespit edildi. Tedavi gruplarındaki lezyonların büyük bir kısmının (%92) 3-5 derecesinde dağılım gösterdiği saptanmıştır. Bu durum bölgede hastalığın virulent formunun hüküm sürdüğü izlenimini doğurmuştur. Lipid peroksidasyon seviyesinin belirleyicisi olan MDA düzeylerinde önemli artışlar saptanmış ve piyeten hastalığının organizmada oksidatif strese neden olduğu tespit edilmiştir. S So on nu uç ç: : Tedavide kullanılan antibiyotiklerin etkinliği bakımından önemli derecede farklılığın olmadığı, tek başına çinko-sülfat ayak banyosu uygulamasının tedavide yetersiz kaldığı görüldü. Spiramin ve vitamin E'nin parenteral kullanımıyla birlikte çinko-sülfat ayak banyosunun lokal olarak kullanılmasının en etkin tedavi şekli olduğu belirlendi. Ayrıca piyetende lipid peroksidasyonu seviyesinin arttığı, tedaviyle birlikte bu seviyede azalma olduğu görüldü. A An na ah h t ta ar r K Ke e l li i m me e l le er r: : Koyun; piyeten; oksitetrasiklin; spiramisin; vitamin E; çinko sülfat; antioksidanlar; lipid peroksidasyonu A AB BS S T TR RA AC CT T O Ob bj je ec ct ti iv ve e: : In this study, different treatment methods were applied and their effects were investigated on antioxidant enzymes and lipid peroxidation levels for ovine footrot which is an important foot disease for sheep. M Ma at te er ri ia al l a an nd d M Me et th ho od ds s: : A hundred sheeps with ovine footrot and twenty healthy sheeps which were choosen from four different flocks were used in this study. Blood samples were taken from all animals for determine antioxidant enzyme and lipid peroxidation levels. Oxytetracycline, spiramycin and vitamin E were used parenterally and zinc-sulphate foot bath was used locally in the treatment of disease. R Re es su ul lt ts s: : There were animals in stockyards which were more than capasity of stockyards (0.60 m 2 for an animal) and floor was wet, moisy and mud. There was no trimming in several times. It was detected that the rate of incidence of disease increased especially between november and may. The majority of lesions in the tratment groups (%92) were found to be in the range of 3-5 degrees. This situation showed that virulent form of disease was common in this region. Significant increases were detected in MDA levels which is determinant for level of lipid peroxidation and footrot was a cause of oxidative stress in organism. C Co on nc cl lu us si io on n: : Ovine footrot has increased level of lipid peroxidation and its level decreased after treatment of disease. Insignificant difference between effectiveness of antibiotics was determined for the treatment of ovine footrot and single application of only zinc sulphate foot bath was insufficient in treatment. It was determined that parenterally use of spiramycin and vitamin E with the combination of zinc sulphate foot bath was the most effective treatment method in ovine footrot. K Ke ey y W Wo or rd ds s: : Sheep; foot rot; oxytetracycline; spiramycin; vitamin E; zinc sulfate; antioxidants; lipid peroxidation T Tu ur rk ki iy ye e K Kl li in ni ik kl le er ri i J J V Ve et t S Sc ci i 2 20 01 15 5; ;6 6( (2 2) ): :3 39 9--4 47 7
doi:10.5336/vetsci.2015-45387 fatcat:nqpwi5krv5cthpmlne6z2vbtca