Analysis of the global competitiveness of the EU countries
Аналізування глобальної конкурентоспроможності країн ЄС

Natalia Horbal, Lviv Polytechnic National University, R.V. Khindiak, Lviv Polytechnic National University
2020 Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development  
За умов євроінтеграції України ЄС є ключовим орієнтиром для посилення її глобальної КСП. Метою статті є аналізування глобальної КСП країн-членів ЄС за основними міжнародними індексами задля формування рекомендацій щодо її підвищення. Показано, що країни ЄС (передусім Нідерланди, Швеція, Данія) займають провідні позиції у міжнародних рейтингах КСП, проте у деяких ключових сферах частина країн відстає від світових лідерів. Відкрита й екпортоорієнтована європейська економіка страждає від низького
more » ... аждає від низького попиту на інвестиційні товари і товари тривалого споживання; негативно відображається й вихід із ЄС Великобританії. Разом із тим ЄС глобально лідирує у забезпеченні сталого розвитку. ЄС рекомендовано насамперед зміцнювати єдиний ринок та підтримувати нові технології, а всім європейським країнам -підвищувати продуктивність, для чого необхідна активізація інвестицій у критичну інфраструктуру, інноваційні технології, розвиток навичок та збільшення ефективності ринків праці. Європейським компаніям потрібно модернізувати конкурентну політику згідно із динамікою глобальної кон'юнктури. Отримані висновки будуть корисними для адаптування Україною європейського досвіду підвищення КСП. Ключові слова: конкуренція; конкурентоспроможність (КСП); міжнародна/ глобальна КСП країни; конкурентна перевага; конкурентна політика; Глобальний індекс КСП; ЄС. The article is prepared in the framework of the J. Monnet Module "EU competitiveness boosting: circular economy" (610641-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE), which is being realized by the FTC Department of the Lviv Polytechnic National University with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission support for the production of this article does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Постановка проблеми та актуальність дослідження Оцінювання КСП країн, формування методологічних засад її підвищення набуває сьогодні значної актуальності внаслідок посилення динамізму міжнародного середовища, глобалізації та рівня конкуренції. А в умовах євроінтеграції України аналізування глобальної КСП країн-членів ЄС має особливе значення. Першочергове завдання створення ЄС полягало у згуртуванні націй та народів Європи, усуненні торгових бар'єрів, розвитку бідніших регіонів і сприянні мирній кооперації. ЄС працює разом із іншими країнами та міжнародними організаціями над тим, щоб переваги відкритих ринків, забезпечення економічного зростання та стабільності у все більш взаємозалежному світі стали надбанням кожної людини. Водночас ЄС та кожна його країна-член відстоює свої економічні та торгові інтереси на міжнародній арені, для чого необхідний високий рівень їх глобальної КСП. There are many approaches to identifying, analyzing and enhancing competitiveness, which is a complex characteristic of regions, countries, industries, enterprises, and commodities. With prospects of Ukraine's European integration, we consider the EU as a key benchmark for enhancing its global competitiveness. The EU, as a union of democratic European countries working together for peace and prosperity, must, in the face of increased global competition maintain a high competitiveness of both the Union as a whole and its member states. It has been shown that the EU countries (primarily the Netherlands, Sweden and Denmark) occupy leading positions in the international competitiveness rankings (Global Competitiveness Indexes of the WEF and IMD, Legatum Prosperity Index, SDG Sustainable Development Index), indicating their high level of development. However, in many key areas, some EU countries are lagging behind the world leaders. An open and export-oriented European economy today suffers from weak demand for investment goods and durable consumer goods, and uncertainty of the UK exit. At the same time, the EU is a global leader in sustainable development. Strengthening of the single market and support of new technologies was recommended, as well as the enhancement of productivity by all European countries, which requires greater investment in critical infrastructure, innovative technologies, development of skills and labor market efficiency. European companies should take into account global market conditions and dynamics, and modernize their competitive policy accordingly. Adoption of the best European experience in raising competitiveness by Ukraine, taking into account the caveats and recommendations of the experts, may be a topic of further scientific research.
doi:10.23939/smeu2020.01.087 fatcat:67b72d4n55fk7nbzzevtkk5jwe