Bendrosios žemės ūkio politikos plėtros problematika

Nelė Jurkėnaitė, Artiom Volkov
2011 Business: Theory and Practice  
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, Lietuva El. paštas: 1 nele@laei.lt; 2 artiom@laei.lt Įteikta 2010-11-18; priimta 2011-02-26 santrauka. Bendroji žemės ūkio politika nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio stiprina Europos Sąjungos ekonomiką. Žemės ūkis yra jautrus ekonominės veiklos sektorius, todėl jį reglamentuojanti politika nuolat evoliucionuoja, reaguodama į kintančias sektoriaus problemas, o tai verčia įgyvendinti naujas reformas, skirtas BŽŪP instrumentų
more » ... as BŽŪP instrumentų veiksmingumui didinti. Dabartinė BŽŪP yra kritikuojama, nes jos tikslai neatitinka žemės ūkio ir kaimo plėtros iššūkių. 2014-2020 m. BŽŪP laikotarpis suvokiamas kaip naujas raidos etapas, o jo rezultatai priklausys nuo tinkamų BŽŪP krypčių nustatymo ir veiksmingo instrumentarijaus parinkimo. Remiantis straipsnyje atliktos analizės rezultatais, nustatomos svarbiausios BŽŪP problemos ir iššūkiai bei identifikuojamos sistemos tobulinimo kryptys. reikšminiai žodžiai: bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP), BŽŪP iššūkiai, BŽŪP reforma. abstract. Common Agricultural Policy has strengthened the economy of the EU since the 6th decade of the 20th century. Agriculture is the sensitive sector of economic activity,and consequently CAP constantly evolves influenced by alternating problems of the sector. This evolution is accompanied by reforms, which increase efficiency of the CAP tools. The current CAP is criticized because its objectives do not meet challenges of the agricultural and rural development. CAP for 2014-2020 is being realized as a new phase of policy evolution and its outcome depends on the selection of the appropriate development directions and the determination of workable tools. Identification of CAP development directions is empowered by the provided in the paper research, which establish the most important CAP problems and challenges.
doi:10.3846/btp.2011.13 fatcat:rys5fmzqwfd3pogrifj46agaua