A Case of Kawasaki Syndrome Presenting with Severe Hypertension

Murat Hızarcıoğlu, Hurşit Apa, Ertan Kayserili, Pamir Gülez
2005 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital  
ÖZET Kawasaki sendromu, orta çaplı damarları tutan multisistemik bir vaskülittir. Koroner arterler ve vücudun diğer orta-büyük çaplı arterlerinde %15-25 oranında anevrizmatik değişikliklere neden olmaktadır. Renal arter tutulumuna bağlı gelişen hipertansiyon, geç dönem komplikasyonu olarak bildirilmektedir. Hastanemize ısrarlı yüksek ateş, boyunda şişlik, vücudda döküntü yakınmaları ile başvuran 5 yaşındaki erkek olgu yüksek ateş, sol servikal 1.5x2x2 cm nonsüpürotU lenfadenomegali,
more » ... r döküntü, bilateral nonpilrülan konjoktiviti ile Kawasaki sendromu tanısı almıştır. Kabulünde ölçülen arteriyal kan basıncı (KB) 170/11 O mm Hg bulunmuş, diğer vaskül it sendromlarından ayırım için yapılan ekokardiografi, P-ANCA, C-ANCA, VMA, ANA, D. Coombs, renal sintigrafi, renal manyetik rezonans anjiografi normal, kan renin düzeyi yüksek saptanmıştır. Tedavide intravenöz immunglobulin, asetil salisilik asit ve üçlü anti-hipertansU kullanılan olguda 19. günde antihipertansU tedavi kesilmiştir. Üç ay ara ile yapılan bir vıllık kontrollerinde sistem bulguları normal olup izlemdedir. Olgu Kawasaki sendromunun erken evresinde eşlik eden hipertansivon nedentv/e dikkat çekmek için sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Kawasaki sendromu, vaskülit, hipertansiyon §UM MARY Kawasaki syndrome is a multisystemic:. vasculitis predominantly affecting medium sized arteries. lt causes aneurysm formatian in coronary arteries and other middle-sized arteries of the body in 15-25% of the patients. Hypertension due to affected renal arteries is reported asa Iate stage complication. Five years old boy, admitted to hospital with elevated prolonged temperature, swelling on the neck, and erythematous rashes on the trunk was diagnosed as a Kawasaki syndrome with prolonged high fever, left cervical nonpurulent lymphadenomega/y sized 1.5x2x2 cm, maculopapular rash and bilateral nonexudative conjunctivitis. His blood pressure was measured 170!110 mm Hg during his first physical examination. Echocardiography, p-ANCA, c-ANCA, VMA, ANA, direct coombs, renal scintigraphy, renal magnetic resonans angiography, had done to make differential diagnosis with the other vasculitic syndromes, were found in normal ranges, but plasma renin /eve/ was found high. Intravenous immunglobulin, acety-lsalicylic acid and three antihypertensive drugs were used in the treatment and antihypertensive theraphy was discontinued at the 19th day of the therapy. He has been followed up since one year, with 3 months intervals and his svstemic examination is found normal.
doi:10.5222/terh.2005.80388 fatcat:v6rppi2nzzgfjneqezcbqfc5ii