Porównanie wsparcia dla Polski od Unii Europejskiej w ramach finansowania 2007–2013 i 2014–2020

Olga Gers
2020 Catallaxy  
Motywacja: W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele informacji o dofinansowaniu, jakie Polska uzyskuje od Unii Europejskiej (UE). Brakuje jednak wskazania różnic między perspektywą finansową a budżetem oraz porównania wsparcia dla Polski w ramach różnych perspektyw finansowych. Tę lukę występującą w literaturze przedmiotu próbuje się wypełnić w ramach niniejszego artykułu. Cel: Celem artykułu jest wskazanie różnic między perspektywą finansową a budżetem oraz sprawdzenie czy wsparcie
more » ... czy wsparcie finansowe dla Polski od UE zwiększa się, porównując kolejne perspektywy finansowe. Materiały i metody: W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, informacje statystyki publicznej oraz narzędzia analizy porównawczej. Wyniki: Niektóre programy krajowe przeformowały się w perspektywie 2014–2020, lecz nie uległy zmianie ich priorytety. Poziom wsparcia unijnego dla Polski oraz poszczególnych województw tego państwa zwiększył się w kolejnej perspektywie, jednak nie jest to jednoznaczne z automatycznym wzrostem wsparcia w każdym okresie finansowania.
doi:10.24136/cxy.2020.001 fatcat:rtur2ev4enfzjbzyllhrvr7ap4