اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی پوست کیوی در پایدارسازی روغن آفتابگردان

رضا اسماعیل زاده کناری, سیده زهرا مهدی پور
2012 Iranian Food Science and Technology Research Journal  
امروزه آنتی اکسیدان‌های سنتزی اثرات نامطلوبی همچون اثر جهش‌زایی و سرطان‌زایی در بدن انسان دارند وبه تدریج از لیست آنتی اکسیدان‌های مصرفی حذف می‌شوند، لذا تهیه و تولید آنتی اکسیدان‌های طبیعی به عنوان جانشین ضروری می‌باشد. دراین تحقیق، ابتدا ترکیبات فنولیک و توکوفرولی موجود در عصاره الکلی پوست کیوی استخراج و سپس در دو غلظت ppm400 وppm 800 به نمونه روغن آفتابگردان بدون آنتی اکسیدان اضافه شد و سپس نمونه های روغن آفتابگردان فرموله شده با این آنتی‌اکسیدان طبیعی تحت شرایط دمایی 25 درجه سانتی‌گراد طی
more » ... رجه سانتی‌گراد طی 60 روز ذخیره‌سازی از نظر پایداری اکسایشی توسط پارامترهای عدد پراکسید ،شاخص پایداری اکسایشی، عدد اسیدی، عدد کربونیل و مقدار کل ترکیبات قطبی در دمای ذخیره‌سازی در زمان‌های 60،45،15،0 روز با نمونه روغن آفتابگردان حاوی ppm 100 آنتی اکسیدان سنتتیک TBHQمورد مقایسه قرار گرفتند، که نتایج نشان داد غلظت ppm 800 عصاره پوست کیوی در پایدارسازی روغن آفتابگردان طی مدت زمان نگهداری موثرتر از TBHQو غلظت ppm 400 عصاره پوست کیوی عمل نموده است که به‌دلیل مقادیر بالاتر ترکیبات فنولیک و توکوفرول‌های موجود در ppm 800 عصاره نسبت به غلظت‌های کمتر عصاره می‌باشد.
doi:10.22067/ifstrj.v8i2.17286 doaj:c2388ee37fcc4115b21da2079c2659a5 fatcat:z63t65himjcgrj7yeuftpncq4u