Online accommodation booking habits and attitudes of Serbian travelers
Navike i stavovi srpskih putnika o rezervaciji smeštaja na Internetu

Zoran Kalinić, Miloš Novaković
2019 Mенаџмент у хотелијерству и туризму  
The Internet and its services nowadays have significant influence on the organization of our travel arrangements, starting from information gathering to final booking and payment and they are the major distribution channel for travel services and products. The focus of the paper is on digital accommodation platforms, which enable users to search, explore, compare, book and pay online for accommodation all over the world. The study presents habits and attitudes of Serbian consumers to digital
more » ... umers to digital travel purchases, particularly accommodation booking. First, the most significant models of online booking systems, such as hotel websites, online tourist agencies and dedicated accommodation booking platforms are presented and compared. The analysis of the habits of Serbian travelers showed that they very often use various websites and online platforms to book their travels, but also that they prefer well-established international platforms, such as Booking.com and Airbnb. They also use online booking more when staying abroad than for domestic stays, and usually book shorter and cheaper travels and stays. As a key advantages of online booking systems, respondents stated wider variety of the offer and time and money savings. Navike i stavovi srpskih putnika o rezervaciji smeštaja na Internetu Sažetak: Internet i njegovi servisi danas imaju značajan uticaj na organizaciju naših aranžmana za putovanja, počev od prikupljanja informacija do konačne rezervacije i plaćanja i oni su glavni kanal distribucije turističkih usluga i proizvoda. Fokus rada je na digitalnim platformama za smeštaj, koje korisnicima omogućavaju da pretražuju, istražuju, porede, rezervišu i plaćaju za smeštaj širom sveta, sve putem Interneta. Studija predstavlja navike i stavove srpskih potrošača o digitalnoj kupovini putovanja, posebno o rezervaciji smeštaja. Prvo, predstavljeni su i upoređeni najznačajniji modeli rezervacionih sistema na Internetu, kao što su sajtovi hotela, internet turističke agencije i namenske platforme za rezervaciju smeštaja. Analiza navika srpskih putnika pokazala je da oni veoma često koriste razne sajtove i digitalne platforme da rezervišu svoja putovanja, ali i da više vole poznate međunarodne platforme, kao što su Booking.com i Airbnb. Takođe, sisteme za onlajn rezervacije koriste češće za boravak u inostranstvu, nego za boravak u zemlji, a obično * zkalinic@kg. 12 rezervišu kraća i jeftinija putovanja i boravke. Kao ključne prednosti digitalnih sistema za rezervacije ispitanici su naveli širi izbor ponude i uštede vremena i novca. Klјučne reči: rezervacije smeštaja na Internetu, platforme za rezervacije na Internetu, turizam, Booking, Airbnb JEL klasifikacija: L81, L83, L86, R31, Z32
doi:10.5937/menhottur1902011k fatcat:25gswq7kc5c3tfr2sjemncqwya