LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

İbrahim ÜMİT YAPICI
2015 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Bu çalışmada, lise öğrencilerinin biyoloji kavramına ilişkin metaforlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ilinden 184 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri; "Biyoloji............... gibidir, çünkü............" cümlesini içeren formlar aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin 36 metafor oluşturduğu görülmüştür. Bu metaforlar 8 farklı kategoride
more » ... kategoride toplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Biyoloji, lise öğrencileri, metafor. Abstract The purpose of the study was to determine and analyze high school students' metaphors about biology concept. The study was carried out with 184 high school students in Diyarbakır. The data were gathered through a form which included the phrase "Biology is similar to/same as..............,because ...........................". For the data analyze is, the content analyze is technique was used. After the data analysis, it was observed that the students generated 36 metaphors. These metaphors were grouped into 8 different categories.
doi:10.17755/esosder.65823 fatcat:j4g5ppf5cjfrximz2wikee473u