مقایسه نتایج بالینی دو روش درمان جراحی قدامی یا خلفی در شکستگی های ادونتوئید تیپ II

فریبرز ثمینی, فاطمه صادقی اردکانی, مهدی صنعی
2020 Majallah-i Dānishkadah-i Pizishkī-i Dānishgāh-i ̒ Ulūm-i Pizishkī-i Mashhad  
مقدمه: در این مطالعه به بررسی گذشته نگر و مقایسه بیمارانی پرداخته ایم که تحت درمان شکستگی های ادونتوئید تیپ 2 به دو روش قدامی و خلفی قرار گرفته اند. روش کار: در این مطالعه گذشته نگر و مقطعی، بیماران با سن زیر 65 سال که تحت عمل جراحی با روش قدامی و خلفی برای درمان شکستگی ادنتوئید تایپ دو و انواع ساب تایپ آن قرارگرفتند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات و آزمایشات لازم شامل رادیوگرافی open mouth، AP، لترال و سی تی اسکن در صورت نیاز و همچنین اطلاعات دموگرافیک، مکانیسم آسیب، وقوع علائم نورولوژیک در زمان
more » ... ورولوژیک در زمان پذیرش، طول مدت بستری در بخش و ICU، طول زمان جراحی تکمیل گردید. اطلاعات بعد از جمع آوری در نرم افزار SPSS وارد شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج: از 39 بیمار، 25 نفر از بیماران مذکر (1/64 %) و 14 نفر (9/35 %) مونث بودند. مدت زمان بستری در ICU و مدت زمان جراحی در گروه خلفی به طور معنی داری نسبت به گروه قدامی بیشتر بود (P نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج به نظر می رسد روش استاندارد و انتخابی برای درمان این شکستگی های ادونتوئید تیپ 2 روش خلفی می باشد که نتایج بالینی مناسب و عوارض کمتری دارد.
doi:10.22038/mjms.2020.15976 doaj:6360aa9d5c5c462ab111f7cbe042fc49 fatcat:lvdbjec26fdyzlgug26vajwgaa