SKIRTINGŲ STUDIJŲ KRYPČIŲ STUDENTŲ MIEGO KOKYBĖS SĄSAJOS SU EMOCINIAIS IR ELGESIO SUNKUMAIS

Rūta Pukinskaitė, Rita Bandzevičienė
2016 Tiltai  
Anotacija Straipsnyje aptariama Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų miego kokybė ir jos sąsajos su emociniais bei elgesio sunkumais. Pristatomi kitose šalyse atlikti studentų miego kokybės tyrimai, analizuojamas šių sutrikimų paplitimas ir priežastys. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad miego sutrikimas tarp universitetų studentų yra gana paplitęs, todėl šios problemos sprendimas reikalauja išskirtinio pedagogų, psichologų ir medikų dėmesio. Tyrime dalyvavo trijų studijų krypčių studentai
more » ... tudentai -medicinos, socialinių mokslų ir menų. Gauti rezultatai patvirtino, kad studijų profilis yra svarbus miego kokybei. Darbe analizuojamos afektinių, nuotaikos, somatinių sutrikimų ir miego kokybės sąsajos, dėmesys kreipiamas į elgesio sunkumų (įskaitant sveikatai nepalankaus elgesio, tokio kaip rūkymas, alkoholio bei kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas) įtaką miego kokybei. Siūlomi tolesnių problemos tyrinėjimų ir diskusijų klausimai. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: studentai, miego kokybė, studijų profilis, emociniai ir elgesio sunkumai. Abstract This article addresses Lithuanian students' issues of sleep quality associations with emotional and behavioural difficulties. The article reviews students' sleep quality research in other countries, the prevalence and possible causes of students' sleep disturbances. Attention is drawn to the fact that sleep disturbances are fairly common among Lithuanian students and this problem requires an exceptional attention of educators', psychologists' and medical professionals'. The participants of current study were students of three study profiles, i.e. medical, social sciences and arts studies. The results gathered confirmed the importance of study profile to the quality of students' sleep quality. Associations between the affective disorders, mood disorders and somatic complains to the sleep quality were analysed. Also, the influence of behavioural problems, including health-risk behaviours such as tobacco smoking, using an alcohol or other psychoactive substances on the sleep quality is discussed. Questions for further research and consideration are proposed. KEY WORDS: students, sleep quality, study profile, emotional and behavioral difficulties. Įvadas Tyrimai rodo, kad miego sutrikimai tarp universitetų studentų yra gana paplitę ir šios problemos sprendimas reikalauja išskirtinio pedagogų, psichologų ir medikų dėmesio. Lietuvos studentų miego kokybė kol kas plačiai netyrinėta, tačiau keliose aukštosiose mokyklose atlikti tyrimai, taikant Pitsburgo miego kokybės indeksą, parodė, kad miego sutrikimai įvairiose aukštosiose mokyklose yra gana paplitęs reiškinys: R. Proškuvienės ir kolegų (2007) duomenimis, jie būdingi 58,1 proc. tirtų studentų, E. Preišegolavičiūtės ir kolegų (2010) atliktame tyri-
doi:10.15181/tbb.v74i2.1368 fatcat:3g3bgepoqfhlrftghuuioswwb4