Growth retardation in children with chronic renal disease

Amira Peco-Antic, Brankica Spasojevic
2014 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
КРАТАК САДРЖАЈ По ред зна чај ног на прет ка ко ји је по стиг нут у ле че њу де це с хро нич ном бо ле сти бу бре га (ХББ), за о ста ја ње у ра сту је и да ље нај ви дљи ви ја ком пли ка ци ја ХББ. За о ста ја ње у ра сту ло ше ути че на мор би ди тет и мор та ли тет, ква ли тет жи во та и обра зо ва ње де це са ХББ, а код од ра слих бо ле сни ка на за по сле ње, по ро дич ни жи вот и не за ви сно ста но ва ње. Па то фи зи о ло ги ја по ре ме ћа ја ра ста у ХББ је ком плек сна и још ни је пот
more » ... а и још ни је пот пу но раз ја шње на. По зна ти су сле де ћи фак то ри ри зи ка: ано рек си ја, мал ну три ци ја, ин фла ма ци ја, сма ње на ре зи ду ал на функ ци ја бу бре га, ма ња ефи ка сност ди ја ли зе, ренал на ане ми ја, ме та бо лич ка аци до за, во де но-елек тро лит ни по ре ме ћа ји и ре зи стен ци ја на хор мон ра ста и на фак тор ра ста 1 сли чан ин су ли ну (енгл. in su li ne-li ke growth fac tor -IGF-1). Мал ну три ци ја је нај че шћи и нај зна чај ни ји фак тор сла бог ра ста код одој ча ди. Сте пен сма ње ња функ ци је бу бре га је глав на де тер ми нан та ва ри ја бил но сти у ра сту из ме ђу тре ће го ди не и по чет ка пу бер те та, а у пу бер тету не га ти ван ефе кат ис по ља ва хи пер го на до троп ни хи по го на ди зам. По сле тран сплан та ци је бу бре га на раст до бро ути че функ ци ја ка ле ма, а ло ше уз раст де те та и до за кор ти ко сте ро и да ко ји се приме њу ју. Ра ди по бољ ша ња ра ста де це са ХББ, тре ба по бољ ша ти ис хра ну оп ти мал ним ка ло риј ским уно сом, ко ри го ва ти во де но-елек тро лит не по ре ме ћа је, аци до зу, ре нал ну осте о ди стро фи ју и ане ми ју. Уко ли ко ове ме ре ни су до вољ не да нор ма ли зу ју раст, да је се ху ма ни ре ком би нант ни хор мон раста (rhGH) у до зи од 0,05 mg/kg днев но (не дељ но 0,35 mg/kg или 28 IU/m 2 ) пот ко жним ин јек ци ја ма. Кључ не ре чи: ни зак раст; хор мон ра ста; фак тор ра ста 1 сли чан ин су ли ну; хро нич на бо лест бу брега; ди ја ли за; тран сплан та ци ја
doi:10.2298/sarh1410614p fatcat:bgkf2zpzb5h7tmnrtzpe7bvq34