Does Serum Vitamin D Level During Pregnancy Influence the Risk of Multiple Sclerosis?

Tuncay Gündüz
2016 Türk Nöroloji Dergisi  
Erişkinlerde D vitamini düşüklüğünün multipl skleroz (MS) geliştirme riskini artırdığı pek çok çalışma ile gösterilmiştir. Bununla beraber az sayıda çalışmada, anne karnında iken düşük D vitaminine maruz kalmanın MS riskini artırabileceği öne sürülmüş, bazılarında ise herhangi bir etkisi olmadığı belirtilmiştir (1). Munger ve ark.'nın (1) yaptığı yakın zamanlı bir çalışmada, 1983 yılından beri bütün gebelerden rutin testler için alınan ve saklanan serum örnekleri (Finnish Maternity Cohort)
more » ... ernity Cohort) kullanılmıştır. MS tanısı alan ve 1983-1991 arasında doğan 193 hasta saptanmış, bu hastaların annelerinin serumlarında 25(OH)D vitamini "kemilüminesans mikropartikül immunoassay" yöntemi ile ölçülmüş, sonuçlar 326 yaş ve demografik olarak uyumlu normal çocuk anneleri ile karşılaştırılmıştır. Veriler analiz edildiğinde, alınan serum örneklerinin %70'inin 12. gebelik haftasından önce, %99'unun 28. haftadan önce alındığı görülmüş ve çarpıcı olarak gebeliğin erken dönemlerinde düşük vitamin D düzeyi (<12,02 ng/ml) saptanan annelerin çocuklarında MS gelişme riskinin %90 arttığı ortaya çıkmıştır. Çalışmanın güçlü yanları, toplum tabanlı bir çalışma olması ve seçilim yanlılığını minimize etmesidir. Bununla beraber, kanların çoğunlukla ilk trimesterde alınmış olması nedeni ile, gebeliğin sonraki ayları için bir fikir vermemektedir ve anne kanındaki D vitamini düzeyinin düşük olması her zaman fetal D vitamini düşüklüğü anlamına gelmeyebilir. Ayrıca MS geliştiren çocukların, doğduktan sonraki dönemde D vitamini düzeylerinin düşük olmasının MS riskini artırması da ihtimal dahilindedir. Sonuçta bütün bu belirsizliklere rağmen yazarlar gebelik döneminde D vitamini replasmanının çocukta MS riskini azaltabileceğini öne sürmektedirler (1). Kaynak 1. Munger KL, Åivo J, Hongell K, Soilu-Hänninen M, Surcel HM, Ascherio A. Vitamin D Status During Pregnancy and Risk of Multiple Sclerosis in Offspring of Women in the Finnish Maternity Cohort. JAMA Neurol 20161;73:515-519. Ya z›fl ma Ad re si/Ad dress for Cor res pon den ce: Dr. Tuncay Gündüz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
doi:10.4274/tnd.28566 fatcat:3ltknsebtvcf7o2qdi5nsy2uji