Доказивање тероризма

Milomir Čodo
2013 Godišnjak Fakulteta Pravnih Nauka  
Dokazivanje terorizma Rezime: Kriminalitet kao društveno negativ-na pojava prati lјudsko društvo kroz sve epohe njegovog razvoja i prilagođava se tom razvoju. U teoriji i praksi prisutne su razne podjele kriminaliteta. Jedna od podjela kriminaliteta jeste podjela na politički, opšti, privredni i ekološki kriminalitet. Posebno opasan oblik ispolјavanja političkog kriminaliteta jeste terorizam i zbog toga što je on usko povezan sa organizovanim kriminalom. Takva karakteristika terorizma i
more » ... a da on ugrožava državu i njeno uređenje, zahtijeva iznalaženje adekvatnog odgovora od strane dr-žavnih organa na sprečavanju i otkrivanju tero-rističkih aktivnosti. Odgovor države mora da bude i kroz korištenje posebnih metoda s cilјem otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja ovih krivičnih djela. Nadzor i tehničko snimanje te-lekomunikacija kao metod za postizanje navede-nog cilјa zauzima posebno značajno mjesto. Možemo da primjetimo da je terorizam postao sigurno jedan od najvećih problema današnjice. Pogotovo zbog svojih raznovrsnih pojavnih obli-ka i zbog sve većeg i većeg broja žrtava koje do-nose nove terorističke akcije. Upravo zbog sve većeg broja žrtava shvatamo težnju i odlučnost međunarodne zajednice da se izbori sa svim vi-dovima terorizma. U 21. vijeku terorističke aktivnosti su postale jedan od najvećih problema međunarodnog siste-ma bezbjednosti. Zbog toga je i svaki pomak u pronalaženju metoda, identifikacije i sadržaja te-rorizma, vrlo značajan u borbi protiv ovog vida nasilјa. Povećanje nasilјa i nasilničkog pona-šanja u mnogim zemlјama svijeta postalo je jedan od osnovnih problema u društvu. Terorističke aktivnosti su vrlo složene i nisu
doi:10.7251/gfp1303263c fatcat:c2iadlgb6jhepmqigwo57awa7e