Determinanten van koers/winst-verhoudingen

Corel A. Huijgen, A. Plantinga
1993 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Een populaire maatstaf die in de praktijk wordt gehanteerd bij het beoordelen van beursgeno teerde ondernemingen is de koers/winst-verhouding. Koers/winst-verhoudingen worden onder meer gebruikt om analyses te maken van ver schillen tussen ondernemingen, bedrijfstakken en landen. Ook bestaat er een scala beleggingsstra tegieën gebaseerd op koers/winst-verhoudingen. Een bekende en tevens enigszins controversiële strategie in dit verband gaat uit van de gedachte dat ondernemingen met een lage
more » ... en met een lage koers/winstverhouding een hogere performance kennen (zie onder andere Basu, 1975). Een recent Nederlands onderzoek op het gebied van koers/winst-verhoudingen, dat in de media enige aandacht heeft gekregen, is uitgevoerd door de Stichting Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het Amsterdam Financial Centre.2 Deze studie richt zich met name op de oorzaken van verschillen in gemiddelde koers/winst-verhoudingen tussen aandelenbeurzen. In deze studie wordt een groot aantal determinanten van koers/winst-verhoudingen onderscheiden, onderverdeeld naar landenspeci fieke en bedrijfsspecifieke factoren. Nadeel van de opzet van dit onderzoek is dat de mogelijke determinanten niet aan een specifieke economi sche theorie zijn ontleend. Op basis van de stu die wordt geconcludeerd dat verschillen in koers/winst-verhoudingen vooral verklaard wor den door verschillen in fiscale systemen en payout ratio's, en in mindere mate door verschillen in accounting methoden en verschillen in rentevoeten. Ons onderzoek is vooral gericht op het verklaren van verschillen in koers/winst-verhoudingen tus sen individuele ondernemingen binnen een land. Daarvoor hebben we vier landen onderzocht: Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Verder onderscheidt ons onderzoek zich van de Amsterdamse studie in het feit dat expliciete verwachtingen omtrent toekomstige prestaties van ondernemingen een belangrijke rol spelen. Overigens is het mogelijk om op basis van het door ons gehanteerde model ook een uit spraak te doen over de verklaring van de ver schillen in koers/winst-verhouding tussen landen. Bij het zoeken naar mogelijke determinanten van koers/winst-verhoudingen laten wij ons inspireren door het 'Dividend Discount Model' van Gor don (1962). Een belangrijke rol in het model van Gordon spelen de verwachtingen die marktparticipanten hebben omtrent de winstgroei en daar mee de dividendgroei van de ondernemingen. Drs. C.A. Huijgen is afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als assistent in opleiding aan deze universiteit houdt hij zich thans bezig met vraag stukken op het gebied van de Externe Verslaggeving en de Kapitaalmarkt. Drs. A. Plantinga is afgestudeerd als bedrijfseconoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als universitair docent Finan ciering en Beleggingen ligt zijn onderzoeksinteresse op het gebied van performance-meting van institutionele beleggers. m aart 1993 85
doi:10.5117/mab.67.15609 fatcat:46ky6wjvpnc4thfpv4hcj62pme