Virtualization of Marketing Communication in the Context of Population and Lifestyle Changes
Wirtualizacja komunikacji marketingowej w kontekście przemian pokoleniowych i zmian stylów życia

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu  
WIRTUALIZACJA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W KONTEKŚCIE PRZEMIAN POKOLENIOWYCH I ZMIAN STYLÓW ŻYCIA Streszczenie Celem artykułu jest ukazanie zmian w zachowaniach konsumentów w kontekście przemian pokoleniowych, którym towarzyszy rozwój form i stylów komunikacji marketingowej. Szczególną uwagę poświęcono wirtualizacji komunikacji marketingowej oraz generacjom Y i Z, których przedstawiciele wykorzystują media cyfrowe w wielu obszarach życia. Artykuł oparto na studiach literaturowych oraz analizie
more » ... ych oraz analizie wyników badania zrealizowanego w ramach projektu "Internet w marketingu oraz zastosowanie nowych technologii w prowadzeniu współpracy firmy z klientami". Badanie zostało przeprowadzone na próbie 152 przedsiębiorstw. Zważywszy na dokonujące się przemiany pokoleniowe należy w świetle wyników badania ilościowego wskazać na niewystarczający zakres zastosowań internetu w działaniach komunikacyjnych prowadzonych przez badane przedsiębiorstwa. Słowa kluczowe: przemiany pokoleniowe, styl życia, komunikacja marketingowa, wirtualizacja, media społecznościowe Wprowadzenie Związki między przemianami pokoleniowymi przejawiającymi się m.in. zmianami stylów życia a komunikacją marketingową mają charakter wielowymiarowy. Należy zauważyć, że z jednej strony rozwój form komunikacji marketingowej jest jednym z czynników kształtujących zachowania konsumentów, 1 krystyna.mazurek-lopacinska@ue.wroc.pl. 2 magdalena.sobocinska@ue.wroc.pl.
doi:10.18276/pzfm.2015.39-12 fatcat:zmnrv2j6nfffthsodqxlt2eo5y