MOESM1 of MicroRNA-15a/16 Regulates Apoptosis of Lung Epithelial Cells After Oxidative Stress

Yong Cao, Duo Zhang, Hyung-Geun Moon, Heedoo Lee, Jeffrey Haspel, Kebin Hu, Lixin Xie, Yang Jin
2018 Figshare  
MicroRNA-15a/16 Regulates Apoptosis of Lung Epithelial Cells After Oxidative Stress
doi:10.6084/m9.figshare.7164260 fatcat:l27whkmbu5e3ho6ti53susxs4u