Σεισμική συμπεριφορά υφιστάμενης γέφυρας Ο/Σ συνεκτιμώντας την αλληλεπίδραση επιχώματος, ακρόβαθρου και καταστρώματος:

Περικλής Δημητρίου Φαραώνης
2009
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον αντισεισμικό σχεδιασμό και τον τρόπο προσομοίωσης υφιστάμενης γέφυρας. Ως μέθοδος ανάλυσης επιλέχθηκε η δυναμική ελαστική ανάλυση στο πεδίο του χρόνου με τη χρήση φυσικών επιταχυνσιογραφημάτων (κατά EC8 - Part 1,2). Εφαρμόστηκε στη 2η Χαραδρογέφυρα Παράκαμψης της Καβάλας, η οποία βρίσκεται στο 13.7 Τμήμα της Εγνατίας Οδού, με αρχή στη Χ.Θ. 2+418.50 και τέλος στη Χ.Θ. 2+598.50. Η γέφυρα είναι σεισμικά μονωμένη, αποτελείται από δύο ανεξάρτητους
more » ... υς ανά κατεύθυνση, καθένας από τους οποίους είναι τεσσάρων ανοιγμάτων και συνολικού μήκους 177.46m. Οι όποιες προσομοιώσεις και αναλύσεις του φορέα πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού Abaqus. Στο πρώτο μέρος, μετά την επιλογή των κατάλληλων ομάδων καταγραφών (δύο ομάδες από επτά καταγραφές η κάθε μια), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζουν οι διατάξεις του EC8 -Part 2, διερευνάται η ευαισθησία του αντισεισμικού σχεδιασμού των γεφυρών και κατ' επέκταση των κατασκευών Ο/Σ, στην επιλογή και χρήση διαφορετικών ομάδων καταγραφών. Παράλληλα, μελετάται τόσο η επιρροή του τρόπου προσομοίωσης του φορέα όσο και η επιρροή της προσομοίωσης ή όχι της αλληλεπίδρασης της γέφυρας με το έδαφος και το επίχωμα. Λόγω της στατικής ανεξαρτησίας των κλάδων της γέφυρας, προσομοιώνεται αρχικά μόνο ο ένας κλάδος της. Πιο αναλυτικά, μορφώνονται ένα παγιωμένο προσομοίωμα γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων (προσομοίωμα αναφοράς), ένα προσομοίωμα γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων που προσομοιώνει το έδαφος με ελατήρια, ένα παγιωμένο προσομοίωμα τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων και ένα λεπτομερές προσομοίωμα τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων προσομοίωσης του συστήματος γέφυρας, ακρόβαθρων και περιβάλλοντος εδάφους. Στο δεύτερο μέρος ελέγχεται η επιρροή και η ευαισθησία των παραπάνω αποτελεσμάτων στην περίπτωση που η υφιστάμενη γέφυρα ήταν μονολιθική και όχι σεισμικά μονωμένη. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη μόρφωση ενός πέμπτου μονολιθικού προσομοιώματος τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων, που προσομοιώνει τον ένα κλάδο της γέφυρας, [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.115617 fatcat:wflngypqrbhoxiamu6palma6c4