İŞLETMELERİN SAHİP OLDUĞU FİNANSAL KALDIRAÇ VE RİSK DÜZEYLERİNİN KARLILIĞA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL'DAKİ HİZMET FİRMALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Abdulkadir BİLEN, İsmail KALASH
2020 Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi  
ÖZ Bu çalışma 2011-2017 yılları arasında Borsa İstanbul'da (BİST) hizmet sektöründe hisse senetleri işlem gören 52 firmanın finansal kaldıracı ile firma karlılığı arasındaki ilişki ve bu ilişki üzerindeki faaliyet riskinin etkisini incelemektedir. En küçük kareler (OLS) modellerini kullanarak, yapılan analiz sonucunda borç oranı arttıkça firma karlılığının azaldığı, finansal kaldıracın firma karlılığı üzerindeki negatif etkinin faaliyet riski ile arttığı gözlemlenmiştir. Yüksek faaliyet riskine
more » ... sahip firmalara kıyasla, düşük faaliyet riskine sahip firmaların borç oranı artışının karlılık üzerindeki olumsuz etkisi daha düşüktür. Sonuç olarak, yüksek faaliyet riskine sahip firmaların karlılığını arttırmak için düşük borç oranı kullanması gerekir. ABSTRACT Using Ordinary Least Squares (OLS) regressions and a sample of 52 service firms listed on Istanbul Stock Exchange over the period from 2011 to 2017, this research investigates the relation between leverage and profitability; and analyze the effect of business risk on this relation. The results indicated that the negative effect
doi:10.31460/mbdd.658217 fatcat:jjfmwhkl65e7plfwsn7khm5r34