Activity of Enzymes of Energy Metabolism in Liver and Myocardial Tissues of Animals under the Influence of Hydrogen Sulfide Donor and Radiation

I.M. KOVALCHUK, M.R. GZHEGOTSKYI, S.M. KOVALCHUK, D.D. OSTAPIV
2019 Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry  
Сірководень (H 2 S) як один з представників молекул-газомедіаторів, в живому організмі має широкий вплив на фізіологічні та біохімічні процеси [1, 2] . Свій ефект гідроген сульфід проявляє практично у всіх вісцеральних системах, а з'ясування механізмів його впливу, зокрема, у серцево-судинній системі, є об'єктом сучасних досліджень у теоретичній та практичній медицині [3, 4] . Так, доведеним є його дозозалежний ефект ангіо-та кардіопротекції [5] [6] [7] . Науковими дослідженнями встановлені
more » ... ями встановлені антиоксидантні та антиапоптичні властивості сірководню, а також його нейропротекторні та гастроцитопротекторні ефекти [8] [9] [10] [11] . Основними ензимами, що беруть участь у синтезі ендогенного сірководню, є: цистатіонін-β-синтаза (cystathionine β-synthase -CBS), цистатіонін-γ-ліаза (cystathionine γ-lyase -CSE) та 3-меркаптопіруватсульфуртрансфераза (3-mercaptopyruvate sulfurtransferase -3-MST), причому остання реалізовує свої ефекти впливу спільно із цистеїнамінотрасферазою (cysteine aminotransferase -CAT), що мають специфічність локалізації [12] [13] [14]. Так, ензими CBS та CSE локалізуються переважно в цитозолі, тоді як 3-MST активна як у цитозолі, так і в мітохондріях [15] [16] [17]. Катаболізм H 2 S з утворенням сульфідів і сульфатів відбувається у мітохондріях, що виявляється в особливостях реалізації мітохондріальної функції [18,19]. Відповідно, порушення ензиматичного та неензиматичного шляхів синтезу ендогенного сірководню за умов впливу чинників різноманітної природи можуть проявлятися змінами загального метаболізму та енергетичного обміну [20,21]. Тому актуальним, на наш погляд, є можливість забезпечення оптимального рівня клітинного метаболізму життєво важливих органів за впливу малих доз іонізуючого випромінювання у спосіб підтримки H 2 S-ергічних механізмів [22]. Відомо, що радіація є стресовим чинником, який стимулює розвиток адаптаційних перебудов в організмі. Провідними механізмами, в даному випадку, є активування стрес-реалізуючих систем, які першочергово забезпечують підвищення рівня окисних процесів, мобілізацію енергетичного статусу й стимулювання фізіологічних систем організму. Водночас вплив випромінювання зумовлює дисбаланс у роботі ензимного апарату клітин, що може проявлятися у зростанні або зниженні активності ензимів, розбалансуванні їх комплексної дії [23,24]. За дії радіації можуть виникати структурно-функціональні зміни у клітинних і субклітинних мембранах, що впливають на фізіологічні процеси в організмі, зокрема на перебіг ре-
doi:10.25040/ecpb2019.01.018 fatcat:apo4nni2evc6tlos2yjbuq2nqi