GİRİŞİMCİLİKTE İŞ AHLÂKI VE SOSYAL SORUMLULUK ALGISI: AFİKAD ÖRNEĞİ

Berfu İlter, Mahmut Tekin, Mustafa Soba
2018 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi  
ÖZ Bir toplumda bireylerden girişimcilere kadar sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir yaşamın temel unsurunu ahlâki kurallara uygun davranılması oluşturmaktadır. Girişimcilerin, dünyanın her yerinde, her durumda iş ahlâkına uygun olarak davranmaları gerekmektedir. Girişimcinin, dürüst, tutarlı ve ahlaka uygun davranışı, işletmenin etkileşimde bulunduğu taraflar nezdinde de güvenilirliğini ve saygınlığını artıracaktır. Diğer taraftan girişimcinin, işletmesinde kâr elde etmenin yanında toplumdaki
more » ... nında toplumdaki kişi ve kuruluşlara karşı sorumlu olması ve beklentilerine cevap vermesi de arzulanmaktadır. Hem iş ahlakı hem de sosyal sorumluluğunun bilincinde olan girişimcinin toplumdaki saygınlığı, imajı ve piyasa değerinin uzun vadede fark yaratması beklenmektedir. Çalışmada günümüz girişimcilerinin iş ahlakı ve sosyal sorumluluk algılarının araştırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Afyon İş Kadınları Derneği (AFİKAD)'ın konuya bakış açıları nitel araştırma teknikleri ile incelenmiştir. Çalışmamızda ilk olarak literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra ahlak, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk kavramları açıklanmıştır. Açıklanan bu kavramlar doğrultusunda, girişimcilikte iş ahlakı ve sosyal sorumluluk algısı ve olması gereken algı üzerinde durulmuştur. Uygulama kısmında ise AFİKAD üyelerinin konuya yaklaşımları irdelenmiştir. Sonuç olarak, görüşleri alınan girişimcilerin; "iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk algısının" girişimcilik kavramını tamamlayan değer olduğu görüşünü taşıdıkları verisine ulaşılmıştır. ABSTRACT Abiding moral rules will make a community live in peace prosperity and secure from any single individual to entrepreneurs. Every entrepreneur, anywhere in the world, in any case should act in accordance with the work ethic. As the entrepreneur is honest, consistent and has appropriate moral behavior, the side where business interacts increase the credibility and prestige in society. On the other hand, entrepreneurs, businesses and organizations in the community to be accountable to the people next to you to obtain and respond to the expectations of profit is also desirable. Both work ethic's reputation in the community as well as entrepreneurs who are aware of social responsibility, is expected to make a difference in the long term image and market value. The aim of the study is to investigate the business ethics and social responsibility perceptions of today's entrepreneurs. In this context, the Afyon Business Women's Association (AFIKAD) 's perspective on the issue is discussed. In our study, literature search was performed first. Then the concepts of morality, business ethics and social responsibility are explained. In the light of these concepts, entrepreneurship focuses on business ethics and perception of social responsibility on perception. In the application section, the approaches of the members of AFİKAD were examined. As a result, "Business ethics and social responsibility perception" is the value that complement the entrepreneurship concept.
doi:10.30976/susead.398364 fatcat:g66qbv5frjdz7l5dt2axzbhmee