Prognozy jakościowych uwarunkowań decyzji gospodarczych / Forecasts of qualitative determinants of business decisions

Jerzy Zemke
2017 Econometrics  
Streszczenie: Pomiar prywatności, jakości środowiska, poziomu bezpieczeństwa oparty jest najczęściej na przyporządkowaniu tym zmiennym cech jakościowych, takich jak: prywatność pełna bądź niepełna, jakość środowiska wysoka, niska, przeciętna, bezpieczeństwo niskie, wystarczające, perfekcyjne. Sformułowano tezę, iż zmienne przyjmujące wartości niematerialne, jeśli tylko są identyfikowalne, są mierzalne. Celem opracowania jest budowa instrumentów, które umożliwią odwzorowanie zbioru cech
more » ... ych zmiennych w zbiory liczbowe. W realizacji celu badawczego wykorzystano ideę E. Fermi rozkładu zmiennej jakościowej na pozostające ze sobą w uporządkowanej relacji mierzalne zdarzenia elementarne. Pomierzone zdarzania odtwarzają przeszłość zmiennych jakościowych. Na ich podstawie budowane są modele tendencji stanowiących podstawę szacowania prognoz. Słowa kluczowe: zmienna jakościowa, dekompozycja Fermi, rozkład zmiennej jakościowej na mierzalne zdarzenia elementarne, prognoza dekompozycji zmiennej jakościowej. Summary: Measurements of privacy, environment quality, security level, are usually based on assigning qualitative attributes to these variables, e.g. absolute or limited privacy, high, low or average quality of environment, low, sufficient or perfect security. purpose of the paper is to design instruments that will enable mapping of a set of qualitative features into sets of numbers. To achieve the research objective, the solution proposed by E. Fermi was used. Referred in the literature of the subject as decomposition, it decomposes a qualitative variable into measurable, elementary events that remain in an orderly relation with each other. Based on the measured events, the past of qualitative variables is reconstructed and models of tendencies are designed as a basis for estimating forecasts.
doi:10.15611/ekt.2017.1.04 fatcat:psygru4oyzfexmumspx2xps3fe