Burnout syndrome in special education teachers working with children with developmental disorders
Sindrom izgaranja defektologa zaposlenih u školama za decu sa smetnjama u razvoju

Vesna Jovanović, Jasmina Karić, Darko Hinić, Goran Stojanović, Tamara Džamonja-Ignjatović, Goran Mihajlović
2019 Engrami  
Engrami · vol. 41 · jul-decembar 2019. · br. 2 21 Kratak sadržaj Uvod. Brojna istraživanja u svetu i kod nas su pokazala da su osobe koje se profesionalno bave pružanjem pomoći drugim ljudima i koje pripadaju tzv. "pomagačkim profesijama" (zdravstveni radnici, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, nastavnici itd.) pod visokim rizikom za razvijanje različitih psihofizičkih stresnih reakcija i simptoma sindroma izgaranja. Sindrom izgaranja se danas posmatra kao društveni i profesionalni
more » ... ofesionalni problem, a ne samo kao odraz psihološkog stanja pojedinca. Cilj rada. Cilj rada je utvrđivanje izraženosti nivoa sindroma izgaranja kod defektologa zaposlenih u školama za decu sa smetnjama u razvoju, kao i utvrđivanje povezanosti ove pojave sa sociodemografskim karakteristikama.
doi:10.5937/engrami1902021j fatcat:duexcoytnvey5lusipnkktlhgy