New media in promoting government programs
Мемлекеттік бағдарламаларды насихаттаудағы жаңа медиа

M Negizbayeva, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, A Slyamova, Lee Zhui, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
2019 BULLETIN of the L N Gumilyov Eurasian National University Journalism Series  
doi:10.32523/2616-7174-2019-127-2-84-90 fatcat:i2lzbu63v5ai3oljautoapbccm