Field Type Ion Injector
Ионный инжектор полевого типа

V.I. Vozny, V.Yu. Storizhko, V.I. Miroshnichenko, V.V. Tokman, Ye.A. Mironets, Ye.O. Batura
2010 Nauka ta Innovacii  
doi:10.15407/scin6.05.072 fatcat:2nv2w733tbg57f233crbjwe4ca