Colloidal quantum dot chains: self-assembly mechanism and ratiometric fluorescent sensing

Qin Sun, Liang Yang, Lei Su, Weikang Liu, Yifan Wang, Shaoming Yu, Changlong Jiang, Zhongping Zhang
2017 RSC Advances  
Colloidal quantum dot chains self-assembled via the mediation of trithiocyanuric acid (TTCA) and ratiometric fluorescent sensing with blue emitting carbon dots (CDs) for As(iii).
doi:10.1039/c7ra10259c fatcat:cqnle52mffci5ioerqzkaw4gwy