Vrednotenje kvalitete procesa zdravstvene nege

Tita Sekavčnik, Silva Hoyer
1987 Obzornik zdravstvene nege  
97 UDKlUDC 616-083.2:614.253.52 DESKRIPTORJI: nega bolnika; zdravstvena nega; motivacija; sestre medicinske IZVLEČEK -V prispevku je predstavljena krajša raziskava o kvaliteti zdravstvene nege, opravljene po metodi procesa zdravstvene nege primerjalno s kvaliteto nege opravljene po tradicionalni metodi. Za vrednolenje nege so uporab/jene stopnje kvalitete nege od 1-3 prirejene za Evropo teta 1975. Znotraj stopenjskega sistema so ocenjevani samo lrije kriteriji, in sicer upoštevanje bolnikovih
more » ... evanje bolnikovih življenjskih navad, pomoč pri prilagajanju na spremenjene pogoje in pomoč pri razumevanju izvajanja diagnostičnih posegov. Od zunanjih okoliščin, ki vplivajo na kvaliteto nege, je ovrednotena teoretična usposobljenost in motiviranost medicinskih sester za de/o po sodobni metodi in delno vpliv organizacijskega sistema. Rezultati raziskave so potrdili postav/jeno hipotezo, da je zdravstvena nega izvajana po procesu, kvalitetnejša od zdravstvene nege opravljene po tradicionalni metodi, in da lahko tako nego izvajajo /e strokovno usposobljene in za proces zdravstvene nege motivirane sestre v oplimalnih oko/iščinah. ABSTRACf -In the artide, the findings o! a shorter research study on the quality o! the process o! nursing, compared to the quality o! traditiona/ nursing care are described. The evaluation has been perJormed by means o! a three-degree scale, adopted Jor use in Europe in 1975. Within this three degree system, only three criteria have been evaluated: the consideration o! patienťs habits, the help he is offered in adopting to changed circumstances, the degree o! the explanation o! diagnostic procedures. OJ the external circumstances that in-[luence the quality o! nursing care, theoretical qualifications and the motivation o! nurses to Jollow contemporary methods o! work, and partly also the impact o! organizational system, have been evaluated. The results o! our research have confirmed our hypothesis: the quality o! nursing care perJormed on the basis o! the principles o! the process o! nursing is higher than the quality o! traditional nursing care; moreover, we have realized that the process o! nursing can be carried OUl only by proJessionally educated and motivated nurses in optimal circumstances. Že večkrat srno zapisali in poudarili prepričanje, da z uporabo procesa zdravstvene nege zagotavljamo višjo kvaliteto svojemu delu. V Združenih državah in nekaterih evropskih deželah medicinske sestre to metodo uporabljajo že dalj časa. Razvile so kriterije vrednotenja kvalitete in opravile že vrsto raziskav, s katerimi dokazujejo to trditev. Na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani uporabljamo metodo procesa pri pouku predmeta »zdravstvena nega« v celotnem teoretičnem in praktičnem delu. Učiteljem in študentom je ta sistematični pristop zelo dobrodošel pri pouku in učenju. Pri praktičnem pouku pa opažamo tudi veliko zadovoljstvo bolnikov, ki jim z individualizirano nego večamo psihofizično ugodje in dvigujemo zaupanje v naše delo. Da bi potrdili to svojo domnevo, srno naredili manjšo raziskavo z manjšo skupino bolnikov na eni od naših učnih baz. Hkrati srno ocenili tudi nekatere zunanje okoliščine, ki imajo velik vpliv na kvaliteto nege in so v tesni medsebojni Tita Sekavčnik, predavatelj, Višja šola za zdravstvene delavce, Poljanska 26a, Ljubljana Silva Hoyer, viš. strok. sodelavec, Višja šola za zdravstvene delavce, Poljanska 26a, Ljubljana
doaj:8201c40974264c8a8bc0b2bc5095e975 fatcat:5nv27ya4xvchbbean52qkamdz4