The Regulatory Changes' Impact on Second Pension Pillar's Institutions' Financial Potential
Wpływ zmian regulacji prawnych na potencjał finansowy instytucji II filara emerytalnego

Paweł Trippner
2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H Oeconomia  
Słowa kluczowe: OFE, aktywa netto, portfel inwestycyjny, inwestor finansowy, prowizja od składki Keywords: OFE, net assets, investment portfolio, financial investor, commission on premium Kod JEL: D24, G18, G22 Wstęp W 1999 r. zaczął obowiązywać w Polsce zreformowany system emerytalny. Został on oparty na koncepcji trzech filarów, z czego dwa miały mieć charakter komercyjny. Zgodnie z założeniami reformy znaczna część społeczeństwa obowiązkowo została członkami II filaru emerytalnego, w którym
more » ... ytalnego, w którym funkcjonują Otwarte Fundusze Emerytalne. Ówczesne regulacje prawne zapewniały im regularny dopływ strumienia kapitału, co czyniło je istotnymi podmiotami na rynku finansowym. W efekcie zmian regulacji prawnych poziom strumienia kapitału zasilającego portfele OFE uległ znacznemu obniżeniu -na początku 2014 r. posiadana przez fundusze skarbowa część ich aktywów trafiła do ZUS. Celem artykułu jest prezentacja ewolucji regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania OFE, ocena wpływu ustawowych zmian na ich potencjał finansowy oraz ich wpływ na poziom zgromadzonych środków przez członków OFE na poczet przyszłych emerytur. Pobrane z czasopisma Annales H -Oeconomia http://oeconomia.annales.umcs.pl
doi:10.17951/h.2015.49.4.611 fatcat:bp4uw5legzfm3mufaxcfzj65i4