Enhanced potential ecological risk induced by a large scale water diversion project

Meixiu Yu, Paul Wood, Nick van de Giesen, Xiaolong Liu, Qiongfang Li, Guoqing Wang, Jianyun Zhang
2020 Stochastic environmental research and risk assessment (Print)  
doi:10.1007/s00477-020-01861-6 fatcat:fvby5cy3vfgz5gcp3gdrg47na4