Conservation of sozophytes of the world flora ex situ in the south of Ukraine

N. Havrylenko
2020 Ecological Sciences  
У статті викладено підсумки дослідження 7 видів дендросозофітів міжнародного созологічного статусу з високим рівнем ризику зникнення, які культивуються в дендропарку «Асканія-Нова»: Amygdalus ledebouriana Schlecht., Eucommia ulmoides Oliv., Euonymus koopmanii Lauche, Kolkwitzia amabilis Graebn., Malus niedzwetzkyana Dieck, Pyrus tadshikistanica V. Zapr., Syringa josikaea Jacq. Встановлено, що рослини виявили високий ступінь адаптації, перебувають у задовільному стані, проходять повний річний
more » ... л розвитку в нових умовах зростання. Всі види рясно цвітуть. Плодоношення Eucommia ulmoides і Kolkwitzia amabilis вирізняється стабільністю та достатньо високим рівнем рясності, Pyrus tadshikistanica -стабільністю та посереднім рівнем рясності, Euonymus koopmanii, Amygdalus ledebouriana й Malus niedzwetzkyana -нестабільністю та загалом невисоким рівнем рясності, Syringa josikaea -стабільно низьким рівнем або поодиноким плодоношенням. Доля життєздатного насіння переважно значна -від 83% у Syringa josikaea до 90-100% в Eucommia ulmoides, Euonymus koopmanii, Kolkwitzia amabilis, Pyrus tadshikistanica. За різних термінів посіву й способів допосівної підготовки насіння його схожість у відкритому ґрунті становила 60% у Malus niedzwetzkyana, 66% -Eucommia ulmoides, 75% -Pyrus tadshikistanica, 70%-87,5% -Amygdalus ledebouriana. Визначено оптимальні способи насінного розмноження досліджуваних созофітів. В умовах дендропарку самосійно поновлюється Eucommia ulmoides. Чотири види спроможні до вегетативного поновлення (Amygdalus ledebouriana, Euonymus koopmanii, Kolkwitzia amabilis, Syringa josikaea), його високі показники властиві Amygdalus ledebouriana й Euonymus koopmanii, що дало змогу створити інтродукційні популяції останніх за межами колекційної експозиції. Здатність до стійкого природного поновлення Eucommia ulmoides (самосівом), Amygdalus ledebouriana, Euonymus koopmanii, Kolkwitzia amabilis, Syringa josikaea (вегетативно) можна оцінювати як перспективу до спонтанного збереження їх у дендропарку. Ключові слова: дендрологічний парк, созофіти, успішність адаптації, репродуктивна здатність, способи розмноження, природне поновлення. Conservation of sozophytes of the world flora ex situ in the south of Ukraine. Havrylenko N. The article presents the results of a study of 7 species of dendrosozophytes of international sozological status with a high level of risk of extinction: Amygdalus ledebouriana Schlecht., Eucommia ulmoides Oliv., Euonymus koopmanii Lauche, Kolkwitzia amabilis Graebn., Malus niedzwetzkyana Dieck, Pyrus tadshikistanica V. Zapr., Syringa josikaea Jacq. It has been established that the plants showed a high degree of adaptation. They are in a satisfactory state and have a full annual cycle of development under new growing conditions. All species bloom abundantly. The fruiting of Eucommia ulmoides and Kolkwitzia amabilis is characterized by stability and a fairly high level of abundance, Pyrus tadshikistanica -by stability and a medium level of abundance, Euonymus koopmanii, Amygdalus ledebouriana and Malus niedzwetzkyana -by instability and generally low level of abundance. Syringa josikaea is characterized by a stable low level or single fruiting. The proportion of viable seeds is predominantly significant in Syringa josikaea from 83% and in Eucommia ulmoides, Euonymus koopmanii, Kolkwitzia amabilis, Pyrus tadshikistanica to 90-100%. Their germination in open ground was 60% in Malus niedzwetzkyana, 66% -Eucommia ulmoides, 75% -Pyrus tadshikistanica, 70%-87,5% -Amygdalus ledebouriana with different sowing dates and methods of pre-sowing preparation. The optimal methods of seed reproduction of the studied sozophytes were determined. In the conditions of the arboretum, Eucommia ulmoides is renewed by selfseeding. Four species have the ability to renew vegetatively (Amygdalus ledebouriana, Euonymus koopmanii, Kolkwitzia amabilis, Syringa josikaea). Its high rates are typical for Amygdalus ledebouriana and Euonymus koopmanii. It allowed to create introduction populations of the latter outside the collection exposition. The ability to sustainable natural regeneration of Eucommia ulmoides (self-seeding), Amygdalus ledebouriana, Euonymus koopmanii, Kolkwitzia amabilis, Syringa josikaea (vegetatively) can be assessed as the prospect of their spontaneous conservation in the dendrological park. Key words: dendrological park, sozophytes, efficiency of adaptation, reproductive ability, manners of propagation, natural renewal. Гавриленко Н.О. ЗБЕРЕЖЕННЯ СОЗОФІТІВ СВІТОВОЇ ФЛОРИ...
doi:10.32846/2306-9716/2020.eco.3-30.27 fatcat:ysqkqu7k5facpavde73b5bkaam