Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ömer Özer, Ahmet Altınok, Mustafa Kemal Yöntem, Ferhat Bayoğlu
2017 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar  
Öz Bu çalışmanın amacı, Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanma çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Anadolu ve Gaziosmanpaşa Üniversitelerinin çeşitli fakültelerine devam eden ve psikolojik yardım alma amacı ile psikolojik danışma merkezine başvuran 109 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma uyarlama çalışması olduğundan, öncelikle ölçeğin dil geçerliği ile ilgili süreçler tamamlanmıştır. Dil geçerliği sağlandıktan sonra
more » ... sağlandıktan sonra ölçeğin yapı geçerliği ve güvenirlik analizleri uygulanmıştır. Ölçeğin maddefaktör yapısının model uyumu doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. Buna göre Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği'nin beş faktörlü yapısının doğrulandığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan analizlerde, ölçeğin tamamına ilişkin iç tutarlık katsayısının .79 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, Danışanlar İçin Terapi Motivasyonu Ölçeği'nin Türkçeye uyarlaması için yapılan işlemler sonucunda ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir. Abstract The purpose of this study is to adapt Client Motivation for Therapy Scale to the Turkish. Study group of the research consisted of 109 undergraduate students studying in Anadolu and Gaziosmanpasa Universities, in academic year 2014-2015. After establishing language, the validity and reliability of the scale of analysis was examined. Item-factor structure has been tested for compliance with a model by confirmatory factor analysis (CFA). Based on this, five-factor structure of Motivation for Counseling/Therapy Scale has been validated. The coefficient of the total internal consistency is found to be .79. As a result of the analysis for adaptation of Client Motivation for Therapy Scale to Turkish, it can be said that the scale is a reliable and valid measurement tool. It is suggested that studies on reliability and validity of Client Motivation for Therapy Scale on other samples can be conducted in future researches.
doi:10.18863/pgy.281048 fatcat:46w3rlu4z5fpfgteq35hotx6fa