A Virtual 5-axis machine tool integrated with the programming and control system
Virtuelna petoosna mašina alatka integrisana sa sistemom programiranja i upravljanja

Saša Živanović, Zoran Dimić
2019 Tehnika  
U radu je pokazana jedna od koncepcija rekonfigurabilne stone petoosne mašine koja se upravlja koristeći PC Linux CNC sistem EMC2. Za potrebe realizacije upravljanja pokazan je i potreban kinematički model koji se ugrađuje u sistem upravljanja EMC2. U radu je predstavljeno konfigurisanje virtuelne mašine alatke koja se prvo integriše sa sistemom za programiranje, a zatim i sa sistemom za upravljanje. Verifikacija upravljanja i programiranja je ostvarena konfigurisanom virtuelnom mašinom koja
more » ... nom mašinom koja radi na osnovu zadatog programa i iscrtava programiranu putanju alata. The paper presents one of the concepts of a reconfigurable desktop 5-axis machine that is operated using the PC Linux CNC system EMC2. For realization of control system, the necessaryis included kinematic model , which is embedded in the EMC2 control system. The paper presents configuring of the virtual machine tool that is first integrated with the programming system, and then with the control system. Verification of the control and programming system is achieved using configured virtual machine which is running on the basis of the given program and plotting the programmed tool path.
doi:10.5937/tehnika1903397z fatcat:bvok2lq3yjawdfqvlc5nbhazc4