Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde Halkın Bilgi, Görüş ve Davranışları: Türkiye'den Bir Örnek
Public's Knowledge, Opinions and Behaviors about Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: An Example from Turkey

Nesrin ÇİLİNGİROĞLU, Fehminaz TEMEL, Hakan ALTINTAŞ
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Makale Kodu (Article Code): KVFD-2009-814 Summary The aim of this study was to determine the knowledge, opinions and behaviors of the adults, regarding Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF). This descriptive study data was collected from 405 adults who attended two health centers in Ankara city. The mean age of the adults was 38.2±14.5 years, 73.8% were female, and 63.0% had an educational level of secondary school or below. Of them, 91.6% were not involved with activities, which might have
more » ... which might have created risk in terms of CCHF. When the name of the disease or the tick was mentioned, 86.7% declared that they heard CCHF. The males (P<0.001), people with educational level of high school or more (P<0.001) and those who are currently working (P=0.004) heard CCHF more compared to others. Of the study population, 89.8% declared that disease was transmitted by ticks and caused fever (83.8%) and 65.0% knew there were ways of prevention from the disease. Mean knowledge score of CCHF was found to be 17.5±8.3 (min-max=0-30, median=20). Being younger than 50 years of age (P=0.003), being male (P=0.003), having an educational level of high school or higher (P<0.001), and working (P<0.001) increased the CCHF knowledge score. The study population did not have enough knowledge regarding CCHF. In order to increase the knowledge level, there should be cooperation among health authorities, health workers, veterinary public health service providers, educators, local authorities and the media. Çalışmanın amacı erişkinlerin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili bilgi, görüş ve davranışlarının saptanmasıdır. Bu tanımlayıcı çalışmada, veriler Ankara'da iki Sağlık Ocağı'na başvuran 405 erişkinden toplanmıştır. Erişkinlerin yaş ortalaması 38.2±14.5 yıl olup %73.8'i kadın ve %63'ü ortaokul ve altı eğitim düzeyine sahiptir. Yüzde 91.6'sı KKKA açısından risk taşıyabilecek işlerde çalışmamaktadır. Hastalığın adı belirtildiğinde veya kenelerin neden olduğu bir hastalık olarak hatırlatıldığında %86.7'si KKKA'ni duyduklarını söylemişlerdir. Erkek olmak (P<0.001), yüksek okul ve üstü düzeyde eğitimi olmak (P<0.001) ve halen bir işte çalışıyor olmak (P=0.004) KKKA'ni duymuş olmayı artıran faktörlerdir. Çalışmaya katılanların %89.8'si hastalığın kenelerle bulaştığını, %83.8'i ateşe neden olduğunu ve %65'i hastalıktan korunma yolları olduğunu bilmektedir. KKKA bilgi puanı ortalama 17.5±8.3 (En küçük-en büyük=0-30, ortanca=20) olarak bulunmuştur. Elli yaşından genç olmak (P=0.003), erkek olmak (P=0.003), yüksekokul ve üstü eğitim düzeyinde olmak (P<0.001) ve çalışıyor olmak (P<0.001) KKKA bilgi puanını artırmaktadır. Çalışmanın yapıldığı bireylerin KKKA hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı anlaşılmıştır. Toplumun bilgi düzeyinin artırılması için sağlık yöneticileri, sağlık çalışanları, toplum veterinerlik hizmetleri sunanlar, eğitimciler, yerel yönetimler ve medya arasında işbirliği yapılması gereklidir.
doi:10.9775/kvfd.2009.814 fatcat:kvgcfso6drgozayqrkqsto4iz4