Forord

Redaktionen
2007 Religionsvidenskapeligt Tidsskrift  
FORORD Med dette nummer runder Religionsvidenskabeligt Tidsskrift (RvT) et halvskarpt hjørne: Nr. 50 markerer, at tidsskriftet er udkommet i 25 år. Det giver anledning til nogle betragtninger om tidsskriftets oprindelse, dets formål, dets aktuelle tilstand og dets fremtid. RvT udkom første gang i oktober 1982. Det blev udgivet af "Jysk Selskab for Religionsvidenskab", en mestendels formel konstruktion med hjemsted ved Aarhus Universitet. Redaktørerne var i første omgang lektorerne Per Bilde og
more » ... rmin W. Geertz og stud. mag. Hans J. Lundager Jensen. If. introduktionsartiklen til det første nummer var tidsskriftets formål at "skabe et forum for humanistisk religionsforskning, formidling og debat i Danmark". Tidsskriftet henvendte sig "til religionslaerere, -forskere, -studerende, teologer, praester og andre interesserede i religion", og dets mål var at "bringe bidrag, der behandler faget religion ud fra vidt forskellige synsvinkler og metoder så som filologiske, faenomenologiske, historiske, psykologiske, semiotiske, sociologiske og systematiske". Store ord er passende ved søsaetningen af et nyt projekt. Et 25-års jubilaeum er omvendt anledning til et nøgternt tilbageblik på, om ambitionerne lod sig indfri. Den mest positive bedømmelse må gaelde den faglige profil. Igennem de 50 numre har RvT bragt artikler, disputats-og ph.d.-indlaeg, reviews og anmeldelser, der teoretisk, metodisk og empirisk har daekket det religionsvidenskabelige felt. Den davaerende religionsfaglighed i religionshistorien og i den teologiske kontekst blev af den generation, der igangsatte RvT, oplevet som empirisk grundig og metodisk respektabel, men også som isoleret fra de teoretiske strømninger i human-og samfundsvidenskaberne, der begyndte at praege det masseuniversitet, som dengang tog skikkelse. RvT har derfor igennem årene introduceret til og diskuteret en lang raekke internationale profiler, klassikere og aktuelle navne, fra Georges Dumézil til Niklas Luhmann, og artiklerne har gennemgående taenkt religionsfaglige problemstillinger sammen med de til enhver tid dominerende humanog samfundsvidenskabelige temaer, fra strukturalisme over dekonstruktion til kognitionsvidenskaberne. Ønsket om at fungere som et forum for debat er ikke blevet opfyldt på samme måde, og det er ikke lykkedes at nå alle de laesere og opnå den praktiske nytteeffekt for interesserede i religionsfaget i verden uden for universitetet, som de tre første redaktører naivt forestillede sig. Praktiske forhold er uden tvivl en forklaring. Debat forudsaetter oftest en hurtigere omsaetningstid, end et tidsskrift, der udkommer to gange om året, kan opvise. Og det er ikke så ligetil at omsaette det fagligt nye og solidt funderede til en form, der uden videre kan indgå i religionsfag andre steder i uddannelsesverdenen og i offentligheden. Derimod viste RvT sig på ét punkt at vaere rent ud profetisk: Det var et religionsvidenskabeligt tidsskrift. Navnet og tanken bag tog friskt forskud på en faglig transformation, der i den århusianske, institutionelle kontekst først skulle materialisere sig i 1990 ved oprettelsen af et Institut for religionsvidenskab. Instituttet blev til ved en sammenlaegning mellem på to oprindeligt selvstaendige uddannelser, magisterfaget Religionshis-
doi:10.7146/rt.v0i50.1700 fatcat:zbk3h5nwmzcsndervsqf6sirlu