EDP Auditing; een poging tot verduidelijking

Luc Van Zutphen
1985 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
EDP Auditing; een poging tot verduidelijking Inleiding EDP auditing is een typisch eigentijdse aanduiding voor een functie die nog volop in beweging is als gevolg van nog lang niet voltooide automatiserings processen in bedrijf en maatschappij. De behoefte aan EDP auditing wordt evenwel door managers en gebruikers van systemen steeds duidelijker onderkend. In dit artikel wordt een op deze doelgroepen gerichte analyse gegeven van de behoeften aan deze nog betrekkelijk nieuwe functie. Na een
more » ... verkenning van de begrippen auditing in het algemeen en EDP auditing in het bijzonder worden de eigenschappen (eisen) besproken waaraan de in formatieverzorging en automatisering in een bedrijf behoren te voldoen. Daarop inhakend wordt een uitwerking gegeven van een EDP auditfunctie, zoals deze het management in principe ten dienste zou moeten staan, gepreciseerd naar attentievelden, doelstellingen en concrete onderwerpen. Besloten wordt met een beknopte bespreking gewijd aan het probleem van de toetsingscriteria op het gebied van EDP auditing. A uditing als algem een begrip Anderson1 omschrijft de essentie van auditing in zeer algemene zin als: 'the process of examining evidence regarding a report, statement or other asser tion to determine its correspondence to established criteria'. Wilschut2 geeft in een recent -en zeer lezenswaardig -artikel de volgende meer gepreciseerde omschrijving: 'auditing is controle en/of evaluatie van het beleid, de beheersing, de uitvoering of het resultaat daarvan, met betrekking tot een bepaald gebied door terzake deskundigen, die onafhan kelijk staan ten opzichte van degenen die op het desbetreffende gebied verantwoordelijkheden dragen'. In de huidige maatschappij is accountantscontrole wel de meest erkende en bekende variant van auditing. Een openbaar accountant onderzoekt of de jaarrekening wel een getrouw beeld geeft van resultaat en vermogen op balansdatum, gelet op de wettelijke voorschriften en andere algemeen aan vaarde richtlijnen die daarvoor gelden. Een intern accountant kan bijvoor beeld onderzoeken of de voorstelling van zaken zoals die door het mana gement van een bepaalde werkmaatschappij of afdeling wordt gegeven wel 10/11-429
doi:10.5117/mab.59.12983 fatcat:de5csziz5rb7hnlup7akdzmdl4