Türkiye Yerli Sığır Irklarının Mikrosatellit Belirteçler ile Genetik Karakterizasyonu: Kimliklendirme Çalışmalarında Kullanılabilirliği
Genetic Characterization of Turkish Cattle Breeds by Microsatellite Markers: Usefulness for Parentage Testing

Yusuf ÖZŞENSOY, Ercan KURAR, Müge DOĞAN, Zafer BULUT, Mehmet NİZAMLIOĞLU, Ayşe IŞIK, Aysun ÇAMLIDAĞ, Vahdettin ALTUNOK
2014 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Objective of this study was to evaluate microsatellite markers in paternity testing of native cattle breeds in Turkey. Blood samples were collected from Anatolian Black (n=51), Anatolian Grey (n=54), South Anatolian Red (n=51), Native Southern Anatolian Yellow (n=51), East Anatolian Red (n=45) and Zavot (n = 19) cattle. From the blood samples DNA was isolated by using a standard phenol/ chloroform method. A total of 20 microsatellite loci were selected from a FAO/ISAG-suggested list. Polymerase
more » ... ed list. Polymerase chain reaction products were separated by capillary electrophoresis and marker genotypes were determined by fragment analysis. In statistical analyses, allel numbers, observed (Ho) and expected (He) heterozygosities, deviation from Hardy-Weinberg Equilibrium and probability of exclusion (PE) at each microsatellite locus were calculated. A total of 269 different alleles were observed and the mean allele was identified as 13.45. Mean Ho and He values were observed as 0.619-0.852 and 0.669-0.877, respectively. The results indicated that the microsatellite test panel including the most informative 7 loci had total PE value of >0.9999 in each populations and can thereby be used for parentage testing studies of native cattle breeds in Turkey. Özet Bu çalışmanın amacı, mikrosatellit belirteçlerinin Türkiye yerli sığır ırklarının kimliklendirme çalışmalarında kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Yerli Kara (n=51), Boz Irk (n=54), Güney Anadolu Kırmızısı (n=51), Yerli Güney Sarısı (n=51), Doğu Anadolu Kırmızısı (n=45) ve Zavot (n=19) ırkı sığırlardan alınan kan örneklerinden standart fenol/kloroform yöntemi ile DNA izolasyonu yapılmıştır. Çalışmada kullanılan 20 mikrosatellit lokusu FAO/ISAG tarafından tavsiye edilen listeden seçilmiştir. Yükseltgenen Polimeraz Zincir Reaksiyonu ürünleri kapiller elektroforez ile ayrıştırılmış ve fragman analizi ile lokus genotipleri tespit edilmiştir. İstatistiksel analizlerde, toplam allel sayısı, gözlenen (Ho) ve beklenen (He) heterezigotluk, Hardy-Weinberg Dengesine uygunluk ve dışlama gücü olasılığı parametreleri hesaplanmıştır. Toplam 269 allel gözlenmiş ve ortalama allel sayısı 13.45 olarak tespit edilmiştir. Ortalama Ho ve He değerleri sırasıyla 0.619-0.852 ve 0.669-0.877 tespit edilmiştir. Enformatif 7 lokusu içeren mikrosatellit panelinin toplam dışlama gücü olasılığının tüm ırklarda >0.9999 olacağı ve yerli sığır ırklarının kimliklendirme çalışmalarında başarıyla kullanılabileceği tespit edilmiştir.
doi:10.9775/kvfd.2013.10454 fatcat:5lrlmulu75bqpjqdpaypsi4dl4