On the argumentative hyperlanguage notion: the pragma-analytical approach
О понятии аргументативного гиперязыка: прагма-аналитический подход

Olga A. Shapiro
2017 Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta Filosofiya Sotsiologiya Politologiya  
doi:10.17223/1998863x/38/2 fatcat:7xmthe24inhx3a2i5eahzwdyxy