About the technological chain «man-machine-animal» (the memoirs)
Про технологічний ланцюг «людина-машинa-тварина» (спогади)

S. Moskalenko
2018 Ìstorìâ nauki ì bìografìstika  
Редакційна колегія електронного наукового фахового виданняміжвідомчого тематичного збірника «Історія науки та біографістика» прийняла рішення щодо оприлюднення мемуарів кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН Москаленка Степана Пантелеєвича, враховуючи актуальність проблеми механізації тваринництва на сучасному етапі розвитку галузі, а також особистий внесок талановитого
more » ... талановитого вченого у розроблення основ механізованого процесу машинного доїння корів, що дозволило сформулювати вихідні положення і визначити периметри функціонування біотехнічної ланки виведення молока з вимені тварини, застосувати їх при розробці машин і устаткування для доїння корів. Як відомо, інтенсивний розвиток галузі і успішне виконання завдань щодо збільшення виробництва продукції тваринництва можливі за умови прискорення науково-технічного прогресу. Це потребує постійного і масштабного здійснення технічного переоснащення виробництва, завершення комплексної механізації і автоматизації на основі використання науково обґрунтованої системи машин. Розробка таких систем передбачає подальший розвиток виробництва високоякісної продукції, підвищення продуктивності і покращання умов праці обслуговуючого персоналу, зайнятого у виробництві, економії матеріальних та енергетичних ресурсів, а також вирішення задач щодо охорони навколишнього середовища. Таких результатів можна досягти на основі: впровадження прогресивних технологій і технологічних процесів; розробки, виготовлення і поставки комплектів машин та обладнання для всього виробничого циклу, включаючи і засоби механізації допоміжних транспортно-перевантажувальних та інших операцій, а також контролю і управління технологічними процесами; переходу від автоматизації окремих операцій і процесів до комплексної -на рівні технологічних ліній, цехів і всього виробництва; підвищення технічного рівня, надійності і довговічності випущених технічних засобів, їх технологічної універсалізації та уніфікації; здійснення реконструкції і технічного переоснащення існуючих підприємств. Найбільш трудомістким процесом, на який припадає 60-80% затрат усієї праці, є доїння. Від його організації, системи й конструкції доїльного обладнання залежить не лише продуктивність і якість молока, а й здоров'я тварин. Машинні технології в тваринництві пройшли довгий шлях становлення і розвитку, ґрунтуючись на досягненнях науково-технічного прогресу та знаннях закономірностей фізіології і етіології сільськогосподарських тварин, визначаючись переважаючими системами утримання. На сучасному етапі, коли здійснюється активний пошук шляхів зростання конкурентоспроможності галузі вітчизняного тваринництва, вивчення та творче використання історичного досвіду окремих учених представляється практично значущим. * * * Москаленко Степан Пантелеєвич народився 1 вересня 1935 р. в с. Бужанка Лисянського району Київської області (з 1954 р. Черкаської). В 1944-1954 рр. навчався в Бужанській середній школі. У 1954-1957 рр. служив у лавах Радянській Армії в мотострілецькому полку в м. Каунасі Литовської РСР; мав звання старшого сержанта. З 1957 р. навчався на факультеті механізації сільського господарства Української сільськогосподарської академії. В 1962 р. одержав диплом інженера-механіка сільськогосподарського виробництва і за направленням став працювати в Українському науково-дослідному інститутів механізації та електрифікації сільського господарства (УНДІМЕСГ). В 1962-1974 рр. -молодший науковий співробітник відділу механізації процесів великої рогатої худоби. В 1967-1971 рр. -аспірант-заочник у цьому ж відділі; виконував наукову роботу -дисертацію під керівництвом к. т. н. А.А. Яворського. У листопаді 1974 р. захистив дисертацію «Дослідження режимів транспонування молока по трубах на молочно-товарних фермах і комплексах» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва». З листопада 1975 р. -старший науковий співробітник лабораторії машинного доїння і первинної обробки молока УНДІМЕСГ. У квітні 1980 р. С.П. Москаленку присвоєно звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Механізація сільськогосподарського виробництва». З 1999 р. працював провідним науковим співробітником, завідуючим аспірантурою, вченим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Автор 160 наукових праць, в т. ч. 4-х книг у співавторстві, 11 рекомендацій, 13 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. З 1995 р. -пенсіонер; в грудні 2013 р. звільнився з роботи в ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН.
doi:10.31073/istnauka201801-04 fatcat:hv35ltd46fdc3hthnfplfkjpae