Diagnostic Value of Transrectal Ultrasonography In Patients With PSA Values >20 ng/ml PSA değeri 20 ng/ml Üzerindeki Hastalarda Transrektal Ultrasonografi nin Tanı Değeri

ÖZDEN Eriz;TURGUT
2007 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
Prostate cancer is the most common cancer and the second most common cause of death in the elderly male population (1). It is estimated that 40% of men aged between 50 and 70 years will have prostate cancer, 4% of whom will die due to the disease eventually (2). Digital rectal examination as a diagnostic tool with a subjective Purpose: It were aimed to evaluate the value of transrectal ultrasonography (TRUS) for the determination of the cancer sites within the prostate gland in patients with
more » ... in patients with prostate-specifi c antigen (PSA) values >20 ng/ml. Materials and Methods: Fifty-one patients with PSA values > 20 ng/ml who underwent TRUS examination and TRUS-guided prostate biopsy were included to the study. Under TRUS guidance sextant plus lesion biopsies were taken from each patient. TRUS fi ndings of each biopsy location were correlated with histopathological outcome. Results: In the analysis of 408 biopsy foci, sensitivity, specifi city, positive and negative predicitive values of TRUS were 63.5%, 90.4%, 83.7% and 76.2% respectively. In total, 4 of 51 (7.84%) patients with nonsuspicious TRUS fi ndings had prostate cancer, whereas there were nine (17.64%) patients with cancer foci determined at the contralateral side of the lesion detected by TRUS. In addition, there were 65 (15.9%) locations in which cancer foci were identifi ed altough TRUS detected no lesion. Conclusions: Diagnostic value of TRUS is not suffi ciently high, even in PSA ranges > 20 ng/ml. Therefore, we suggest that systematic biopsies should also be performed in patients with PSA > 20 ng/ml in addition to the lesion biopsies. Key Words: prostate cancer, transrectal ultrasonography, prostate specifi c antigen, biopsy Amaç: Prostat spesifi k antijen (PSA) değeri 20 ng/ml 'nin üzerindeki hastalarda transrektal ultrasonografi nin (TRUS) prostat glandında kanserli bölgelerin belirlenmesine yönelik değerinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: PSA değerleri 20 ng/ml 'nin üzerinde olan ve TRUS eşliğinde prostat biyopsisi uygulanan 51 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. TRUS eşliğinde 6 kadran sistematik biyopsiye ek olarak lezyon biyopsileri alınmıştır. Biyopsi alınan her odağın TRUS bulguları ile histopatolojik sonuçları karşılaştırılmıştır. Bulgular: 408 biyopsi odağının analizine göre TRUS 'un sensitivite, spesifi site, pozitif ve negatif prediktivite değerleri sırasıyla; 63.5%, 90.4%, 83.7% ve 76.2% bulunmuştur. Tüm çalışma grubunda 51 hastanın 4 'ünde (%7.84) TRUS 'da şüpheli bulgu olmamasına rağmen biyopside prostat kanseri saptanırken, 9 hastada (%17.64) kanser TRUS 'da belirtilen lezyondan farklı tarafta saptanmıştır. Ek olarak, 65 (%15.9) lokalizasyonda TRUS ile saptanan lezyon olmamasına rağmen biyopsi ile kanser saptanmıştır. Sonuç: TRUS 'un tanısal değeri 20 ng/ml üzerindeki PSA değerlerinde bile yeterince yüksek değildir. Bu nedenle, PSA değeri 20 ng/ml üzerindeki hasta grubunda da lezyon biopsilerine ek olarak sistematik biyopsilerin alınması gereklidir. Anahtar Kelimeler: prostat kanseri, transrektal ultrasonografi , prostat spesifi k antijen, biyopsi Journal of Ankara University Faculty of Medicine 2007, 60(4)
doi:10.1501/tipfak_0000000573 fatcat:4zdnwr7wwzdzzpek3ui2ku3sfm