PREVALENCE OF HYPERTENSION AND ITS DETERMINANTS AMONG ADULT RESIDENTS: A CROSS-SECTIONAL STUDY FROM SHANDONG PROVINCE

Chu Jie, Guo Xiaolei, Ma Jixiang, Xu Aiqiang, Lu Zilong, Zhang Jiyu, Tang Junli, Dong Jing, Guo Xiaole
2012 Heart  
doi:10.1136/heartjnl-2012-302920a.252 fatcat:szbevq7fubfx5mqw7buugmmuju