SAVREMENI MODELI I PERSPEKTIVA KONTROLE PARAZITSKIH BOLESTI * CONTEMPORARY MODELS AND PROSPECTS OF CONTROL OF PARASITIC DISEASES

S Petri~evi}, Tamara Ili}, Sanda Dimitrijevi}
unpublished
Ekonomski, socijalni i stru~no-nau~ni faktori uslovljavaju aktiv-nosti vezane za razvoj kontrole parazitskih infekcija, u predstoje}em pe-riodu 21.veka. Primarneistràiva~ke aktivnosti usmerene su ka izu~avanju fiziolo{kih funkcija parazita i ekolo{kog odnosa parazit-doma}in, a sve u cilju obezbe|enja adekvatne farmakoterapije/far-makoprofilakse i imunoprofilakse. Kako je sinteza hemijskih jedinjenja u ogromnoj ekspanziji, postoji veliki broj potencijalnih supstanci za pri-menu u vidu leka. U
more » ... u u vidu leka. U skladu sa time, i aktivnosti razvoja novih antipara-zitika i/ili modifikacije postoje}ih se zasnivaju prvenstveno na "obezbe|ivanju" kvalitetnog ciljnog mesta delovanja. Druga mogu}nost naistràiva~kom planu je vezana za problem rezistencije parazita i intenzivno izu~avanje biohemijsko-fiziolo{kih karakteristika parazita, kao i razvijanje aktivne epidemiolo{ko-epizootiolo{kemrèe za pra}enje rezistencije. Paralelno sa razvojem lekova, rezultati ispitivanja fiziolo{kih funkcija parazita i njihovog me|usobnog odnosa sa doma}inom, intenzivno se koriste za razvoj imunolo{ke kontrole, odnosno razvoj vakcina (na primer, razvoj vakcina za kontrolu kokcidioze, babezioze, ehinokokoze i sl.). Drugivàan pristup je prou~avanje parazitskih zoonoza, uticaja globalnog zagrevanja na epidemiolo{ko-epizootiolo{ke karakteristike parazitskih bolesti i selekcije otpornijih rasa/hibridàivotinja. Od zna~aja je i dobrobitìvotinja, usavr{avanje pouzdanih, brzih i jeftinih metoda za dijagnostikovanje parazitskih bolesti i razvoj in vitro metoda za ispitivanje rezistencije na antiparazitike.
fatcat:froftj7tgffw7a2tuz77mzp5sy