A content analysis of the theses and dissertations published in distance education department of anadolu university

Irem Erdem Aydin, Sumeyye Kaya, Seher Iskol, Ahmet Iscan
2019 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi  
ÖZ Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uzaktan eğitim, araştırmalara konu olmakta ve yüksek lisans ve doktora çalışmalarında ele alınmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim programında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin bir içerik analizi yapmaktır. Bu çalışmada tezler sırasıyla; yıllara göre dağılımı, dayandırdığı kuram ve ele aldığı konular, araştırmada kullanılan teknoloji, araştırma
more » ... ntemi, kullanılan desen, veri toplama teknikleri, araştırmanın katılımcıları değişkenleri açısından incelenmiştir. Çalışma kapsamında toplam 81 tezin içerik analizi yapılmıştır. Yapılan çalışmada ilk olarak yüksek lisans ve doktora tezlerinin hangi yıllarda yoğunluk kazandığı değerlendirilmiştir. İkinci olarak tezlerin hangi kuramsal temele dayandığına bakılmış ve öğrenme kuramlarının ağırlıklı olarak çalışıldığı görülmüştür. Üçüncü olarak tezler ele alınan konular açısından değerlendirilmiş, ağırlıklı olarak kullanılan teknolojilerin öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerinin ne olduğunun belirlenmeye çalışıldığı görülmüştür. Sonrasında tezlerde hangi teknolojilerin kullanıldığına bakılmış ve teknoloji bağlamında en çok çevrimiçi öğrenme ortamlarının kullanıldığı dikkati çekmiştir. Bunun yanında tezlerde ağırlıklı olarak nicel araştırma yönteminin ve tarama deseninin kullanıldığı görülmüştür. Son olarak da uygulamaların daha çok öğrencilerle yapıldığı, bunu öğretim üyesi ve uzmanların izlediği görülmüştür. ABSTRACT In Turkey, same as all around the world, the number of dissertations and thesis focusing on different aspects of the field of distance education has been increasing tremendously. The main goal of this content analysis study was to examine the thesis and dissertations completed in Anadolu University Social Sciences Institute Distance Education Program. Theses and dissertations included in this study were investigated according to their topic, theoretical background, research methods, design, data collection tools, and participants.
doi:10.5961/jhes.2019.343 fatcat:4klmgkm2lnaj7hpykhfszgwpum