Le caratteristiche della paternità di san Paolo Apostolo nella Prima Lettera ai Corinzi

Adam Pastorczyk
2019 Sympozjum  
Abstrakt Dla wielu wspólnot chrześcijańskich św. Paweł Apostoł był nie tylko założycielem i nauczycielem, lecz przede wszystkim ojcem. Głoszona w mocy Ducha świętego Ewangelia sprawiła, że między nim a młodymi lokalnymi Kościołami zawiązała się prawdziwie ojcowsko-synowska relacja. Jej intensywność i charakter można zauważyć przede wszystkim w listach kierowanych przez Apostoła do wspólnoty w Koryncie, szczególnie wtedy, gdy Koryntianie oddalali się od prawdziwej wiary. Słowa kluczowe: św.
more » ... kluczowe: św. Paweł Apostoł, Pierwszy List do Koryntian, ojcostwo, theologia crucis ks. Adam Pastorczyk SCJ 160 Abstract For many Christian communities, St. Paul the Apostle was not only the founder and teacher but above all a father. The Gospel proclaimed in the power of the Holy Spirit, created a truly father-son relationship between him and the young local Churches. Its intensity and character can be particularly seen in the letters sent by the Apostle to the community in Corinth, especially when the Corinthians were moving away from true faith.
doi:10.4467/25443283sym.19.028.11430 fatcat:653ty7rdzvejhclcdlxbrgajo4