Violación del plazo razonable en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: su compensación y dos consecuencias importantes

Edorta COBREROS MENDAZONA
2014 Revista vasca de administración pública  
LABURPENA: Zentzuzko epea funtsezko eskubidea da Europar Batasunaren ordenamenduan. Askotan eztabaidatu da hori urratzeak eragin ahal ditzakeen kalteak ordaintzeko modua, eta Justizia Auzitegiaren interpretazioa eboluzionatuz joan da. Horri buruzko azken jarrerak berriro abiarazi du kalte-ordainei buruzko helegite bat Auzitegi Nagusian, eta horrek bi ondorio izan ditzake, hasieran aurreikusi gabeak, Europar Batasuneko kontratuz kanpoko erantzukizun-sisteman: funtsezko eskubide bat urratzea per
more » ... e bat urratzea per se nahikoa karakterizatuta egotea, eta Auzitegi Nagusiak epaitu behar izatea Justizia Auzitegiak zentzuzko epea bete ez izana. RESUMEN: El plazo razonable es en la actualidad un derecho fundamental en el ordenamiento de la Union Europea. La compensacion de los danos que pudiera haber producido su conculcacion ha sido una cuestion debatida y en la que la interpretacion del Tribunal de Justicia ha experimentado una clara evolucion. La ultima postura al respecto, que obliga a iniciar un recurso de indemnizacion ante el Tribunal General puede tener dos consecuencias, no previstas inicialmente, en el sistema de responsabilidad extracontractual de la Union Europea: que la lesion de un derecho fundamental constituya per se una violacion suficientemente caracterizada y que el no respeto del plazo razonable por el Tribunal de Justicia deba enjuiciarse por el Tribunal General. ABSTRACT: The reasonable time limit is currently a fundamental right within the European Union orden. The award of damages by its violation is a debated matter and the interpretation by the Court of Justice has experienced a clear evolution. Last approach in that regard, that obliges to lodge an action for damages befor the General Court can have two not initially foreseen consequences in the non contractual liability system of the European Union: that the impairment of a fundamental right is by itself a serious breach and that the reasonable time limit by the Court of Justice is flouted is tried before the General Court.
doi:10.47623/ivap-rvap.99.100.2014.039 fatcat:th5moczb3nbutg7ez6zqeemdiy