PERAKENDE İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİ: TÜRKİYE'DE BİR UYGULAMA

Tülay Sayın
2016 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi  
ÖZET Perakende lojistiği, gerek üretici gerekse satıcı için, özellikle rafta bulunabilirlik ve fiyat faktörlerini bir arada sunabilmek ve bunu sürekli hale getirebilmek hedefi üzerinde yapılmaktadır. Bu sektörde yer alan kuruluşların temel amacı müşterinin raf önüne geldiği zaman, doğru ürünü, doğru şartlarda ve doğru miktarda bulmasını sağlamaktır. Bu nedenle, uygun lojistik süreçlerin bulunması, tasarlanması ve uygulanmasından önce, işletmelerin lojistik potansiyelin optimizasyonunu sağlaması
more » ... zasyonunu sağlaması gerekmektedir. Entegre lojistik hizmet odaklı bir süreçtir. Nihai müşteriye hammadde kaynağından ürünü hareket etmesine yardımcı eylemleri içermektedir. Perakende lojistik hizmetler ise işletme, dağıtım merkezi, depo, mağaza, satış noktası ve raflardan son tüketici yönünde mal, ürün, hizmet ve bilginin akışının gerçekleştirilmesidir. Bu özelliklerden dolayı, her iki hizmet alanı birbirinin alternatifi değil birbirinin bütünleyicisi özelliği taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye'nin Trakya Bölgesi'nde faaliyette bulunan perakende işletmelerin lojistik faaliyetleri ve hizmetleri hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca sektör ile dış kaynaklardan yararlanma durumları, lojistik faaliyetler ile uluslararası faaliyet durumları, lojistik hizmetler ile sermaye yapıları arasındaki ilişkiler açıklanmaya çalışılmıştır. ABSTRACT Retail logistics, for both producer and seller; especially on the shelf availability and to offer a combination price factors and purpose to make it permanent, is performed. The main objective of the institutions in this sector, is to find the right product, the right conditions and the right amount, when customers come into the rack. So, before the finding the suitable logistics processes, design and implementation, the businesses should provide logistics potential optimizations. Integrated logistics is a service-oriented process. It incorporates actions that help move the product from the raw material source to the final customer. Retail logistics services is to perform towards the final consumer of goods, products, service and information flow from the operation, distribution center, warehouse, store, point of sale and shelves. Because of these features, these two service areas are not alternate each other, but also they are complementary of each other. In this study opinions of logistics activities and services of retail businesses which operating in Turkey's Trakya Region are aimed. Also the relationships between sector and outsourcing, logistics and international activities, logistics services and capital structure are explained with this study.
doi:10.21733/ibad.42 fatcat:y25zv7lqtfbslkfycur5w6vpae